Nacka Miljövårdsråds träd

Nacka Miljövårdsråd

Nacka Miljövårdsråd är ett samlande organ för miljövården i Nacka kommun. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar.
Nacka Miljövårdsråd bildades 1969.

Miljövårdsnytt, Nacka Miljövårdsråds tidning.

Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Här kan du se vad vi svarar på kommunens remisser.

Nacka kommuns pågående planer hittar du i regel från denna websida.   Karta.

Kallelser, protokoll och tjänsteskrivelser från kommunfullmäktige och nämnder hittar du i regel från denna websida.

Nacka kommuns sida för pågående samråd och granskningar.

Nacka kommuns officiella anslagstavla.

Aktuellt just nu:  Avfallsplan. Man föreslår en ny avfallsplan för 2021-2016, svar senast 2020-12-10.

Aktuellt just nu:  Man vill bygga en ytterligare bostad på villatomten Odlingsvägen 14 i Älta, 2020-11-24.

Aktuellt just nu:  Det blir domstolsförhandling i Mark- och miljödomstolen (Nacka Tingsrätt) om förlängling av strandskyddsdispens för hamnplan, båthallar och väg i Skutviken, 2020-11-02.

Aktuellt just nu:  Villa Gadelius, Kommunen vill dela på tomten så att villan kan säljas medan äldreboendet Sjötäppan ligger kvar på andra delen, svar senast 2020-11-02.

Aktuellt:  Solsidan, Man vill begränsa antalet lägenheter per fastighet till två, 2020-10-22.

Aktuellt:  Mark- och miljööverdomstolen beviljar intr prövningstillstånd för Naturskyddsföreningens i Nacka, Boo Miljö- och Naturvänners samt Nacka Miljövårdsråds överklagande av Mark- och miljödomstolens dom i mål M 2301-19 som ger tillstånd till utfyllnad av våtmarksområde söder om Sarvträsk, 2020-10-20.

Aktuellt:  Stuga 26 i Skuruparken. Ägaren vill riva sin stuga och bygga en ny på ungefär samma plats, 2020-10-06.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens Naturskyddsförening överklagar bygglov för en villa på Svärdsös kust, Älgövägen 41, på strandskyddad mark omgiven av naturreservat Svärdsö, 2020-10-06.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd kompletterar överklagan av kommunens beslut av 2020-08-27 om att lämna fyra klagomål angående djurhållning m.m. i Knarrnäs i Velamsunds naturreservat utan åtgärd, 2020-10-06.

Aktuellt:  Man vill bygga Idrottshallar vid Ektorpsvägen. En tennishall med sex tennisbanor, banor för paddletennis, café och ett stort antal parkeringsplatser samt nu även två ishallar i en entré till Nyckelvikens naturreservat, 2020-10-02.

Aktuellt:  Pylonen. Man vill bygga bostäder mellan Orminge och Skarpövägen söder om Myrsjön. Kraftledningen på platsen ska tas bort, 2020-09-30.

Aktuellt:  Nya gatan, Elverkshuset. Man vill bygga två nya stadskvarter där Elverket och en däckfirma legat, öster om Järla skola, 2020-09-09.

Aktuellt:  Man vill förtäta med flerbostadshus vid Östra Gräsvägen norr om Skuru skola, 2020-09-02.

Aktuellt:  Man vill bygga ca 200 bostäder med handel i bottenvåningarna utefter Värmdövägen i Björknäs, svar senast 2020-08-31.

Aktuellt:  Man vill upphäva gamla detaljplaner vid Rensättra för att kunna bilda Rensättra naturreservat, svar senast 2020-08-12.

Aktuellt:  Yttrande till Mark- ock miljödomstolen angående Nacka kommuns begäran 2020-04-30 att få förlänga tillståndet för vattenverksamhet i Skutviken med ytterligare fem år, det ursprungliga tillståndet gällde bara under fem år. Obs! Yttandet sammanfattar ärendet om Skutviken, 2020-07-17.

Aktuellt:  Sickla stationshus. Man vill bygga ett ca 23 våningar högt hus som skall inrymma västra uppgången från tunnelbanestation Sickla, 2020-07-13.

Aktuellt:  Man vill upphäva del av gällande detalplan för att man byggt Järla sporthall och del av Kristallens förskola på parkmark, svar senast 2020-06-23.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd överklagar det av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2020-05-13 givna bygglovet för en vinterbonad ny stuga 70 i Skuruparken, 2020-06-18.

Aktuellt:  Man vill ändra gällande detalplan för Järla sjö för att ge skydda delar av den äldre industribebyggelsen, svar senast 2020-06-18.

Aktuellt:  Man vill klämma in fem fyravångings flerbostadshus i Morningside Marina på Duvnäsvikens sydsida utefter Saltsjöbadsvägen som saknar gångbana, ingen kollektivtrafik eller service i närheten, 2020-06-09.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd överklagar Länsstyrelsens avslag av vår överklagan av bygglov för en Mobilmast vid Telegrafberget och tre teknikbodar i en nyckelbiotop, ca 60 meter norr om den plats där den optiska telegrafen stod, 2020-06-03.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråds yttrande till Mark- och miljööverdomstolen angående Frentabs fortsatta expansion med mycket omfattande bergtäkt, krossning och hantering av farligt avfall i Kovik, Velamsund förorsakande trafikproblem, 2020-05-18.

Aktuellt:  Synpunkter på Trafikverkets förslag att säkra mark för en framtida Östlig förbindelse, de anger en relativt precicerad sträckning, 2020-05-15.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd överklagar den av kommunen på delegation beviljade strandskyddsdispensen för stuga 70 i Skuruparken, 2020-05-07.

Aktuellt:  Detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen i sydöstra Boo. Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp, förtäta och rusta upp vägarna, svar senast 2020-05-05.

Mejl till kommunstyrelsen och dess verkställande utskott angående Naturskolan från Naturskyddsföreningen i Nacka, Boo Miljö- och Naturvänner, Saltsjöbadens Naturskyddsförening och Nacka Miljövårdsråd, 2020-05-25.

Aktuellt:  Traversen, Sickla. Man vill bygga ett ca 16 våningar högt hus i Sickla stormarknadsområde i anslutning till östra uppgången från tunnelbanestation, 2020-04-20.

Aktuellt:  Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp och förtäta i Fågelstigen i Lännersta, 2020-04-15.

Nacka Miljövårdsråds årsmöte är uppskjutet p.g.a. spridningen av covid-19.
Mötet var planerat till onsdagen den 25 mars 2020 klockan 19.00, i Dieselverkstaden men skjuts nu upp, nytt datum meddelas senare.
Verksamhetsberättelse för 2019.   Motioner till årsmötet och styrelsens kommentar.  

Inget naturreservat i Skuruparken - Tänk om politiker! NVP 2020-03-03.

Aktuellt:  Järla station norr. Man vill bygga eca 400 bostäder samt verksamhetslokaler norr om Värmdövägen vid Järla station runt uppgången från tunnelbanestation Järla, 2020-02-19.

Saltsjöbadens Naturskyddsförening har presenterat denna vision till användning av Skutviken.   Här ges den långa historien om Skutviken.

Riv upp beslutet om Naturskolan! Debattartikel i NVP 2020-02-04 tillsammans med Boo Miljö- och Naturvänner, Naturskyddsföreningarna i Nacka och Saltsjöbaden.

Aktuellt:  Älta centrumkvarter. Man vill riva nuvarande centrum och kulturknut samt bygga nya bostadshus med ca 950 bostäder och affärslokaler. Livsmedelsaffär där nu ett flervångings parkeringsdäck ligger närmare Ältavägen, 2020-01-16.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd överklagar detaljplanen för en mycket stor datorhall i Flatenområdet. Man vill köra det intilliggande värmekraftverket ständigt för att höja temperaturen i kylvattenet från datorhallen till den som används i fjärrvärme, 2020-01-01.

Aktuellt:  Man vill sätta upp en mobilmast i Flatens naturreservat, 2019-12-18.

Aktuellt just nu: Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening, Boo Miljö- och Naturvänner och Nacka Miljövårdsråd skrev till Kommunstyrelsens Verksamhetsutskott om att inte lägga ned Naturskolan i Velamsund, 2019-12-15.

Klimatnödläge – Förbifart Stockholm måste skrotas, Debattartikel i Expressen med 26 undertecknare, 2019-11-14. (A3-format)

Aktuellt:  Myrsjö sportcentrum. Man vill bygga en simhall och fylla ut en våtmark för att anlägga 140 parkeringsplatser. Djupa diken anläggs för att leda dagvatten till en damm, 2019-11-27.

Aktuellt:  Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp och förtäta i Solbrinken-Grundet i Backeböl, 2019-11-12.

Inför byggstarten kallade Trafikverket och Nacka kommun till öppet hus om nya Skurubron i Nacka Forums bibliotek lördag 9 november 2019 kl. 10.00-14.00.

Aktuellt:  Saltsjöbadens Naturskyddsförening och Nacka Miljövårdsråd vann i Mark- och Miljödomstolen. Den strandskyddsdispens som kommunen och Länsstyrelsen beviljat för hamnplan, båthallar och väg i Skutviken upphävs, 2019-09-27.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd överklagar strandskyddsdispens och bygglov för återuppbyggnad av stuga 45 i Skuruparken till Mark- och miljödomstolen, 2019-09-26.

Aktuellt:  Fisksätra entré. Man vill bygga ett antal ytterligare bostadshus m.m. på parkeringen norr om nuvarande flerbostadshus i Fisksätra, 2019-09-11.

Aktuellt: Dagvattentunnel från Sicklaverket via Henriksdalsberget till Finnboda, 2019-05-24.

Aktuellt:  Skönviksvägens verksamhetsområde. Stor transformatorstation på del av Sicklaberget vid Nyckelvikens naturreservat, ny brandstation norr om Värmdöleden och rondell i Saltsjöbadsleden med väg mot Jarlaberg. Gång- och cykelvägen från Skvaltan mot Jarlaberg och Nyckelviken ersätts med en mycket längre serpentinväg, 2019-04-23.

Kommunen vill anlägga 48 platser infartsparkering på grönområdet Värmdövägen 686, vid hållplats Telegrafvägen, 2019-04-18.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte och 50-årsjubileum onsdagen den 27 mars 2019 klockan 19.00, i Dieselverkstaden, Lilla Scen.
Kulturmiljö i förändring
Vad är Nackas identitet och kulturmiljövärden?
Kommunantikvarie Maria Legars berättade om kulturmiljöer i Nacka och visade äldre och nutida bilder.
Årsmöteskallelse.   Affisch.   Verksamhetsberättelse för 2018.   Årsmötesprotokoll 2019 med bilagor.

Aktuellt:  Skanska vill anlägga stenkross, lagring av stenmassor och cementfabrik vid Gungviken (mellan Sågtorp och Drevinge), kan förväntas ge omfattande bullerstörningar under 10 år, 2019-02-19.

Aktuellt:  Frentab vill köra 220 lastbilar/dygn mot nu max 140 lastbilar/dygn på Lagnövägen, 2019-01-30.

En Stenkross river sönder kulturmiljön, insändare i NVP 2019-01-29 tillsammans med 14 andra Nackaföreningar.

Ormingehus. Man vill bygga flera bostadskvarter, bl.a. ett 17-våningshus centralt i Orminge, natur och parkeringar försvinner, 2019-01-28.

Nacka Miljövårdsråd överklagade detaljplanen för vårdboende på Hamndalsvägen, Hasseludden, 2019-01-10.

Aktuellt:  Galärvägen. Kommunen vill ta över ansvaret för vägarna och rusta upp dem, 2019-01-07.

Nacka Miljövårdsråd överklagar Länsstyrelsens beslut om miljöfarlig verksamhet vid utbyggnad av Skarpnäcks värmeverk i Flatenområdet, 2019-01-02.

Mark- och miljödomstolen beslöt i dom i mål M 5291-18 att avslå Frentabs ansökan, 2019-12-18.

Aktuellt:  Mjölkudden-Gustavsviks gård. Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp, förtäta och rusta upp vägarna, 2018-12-10.

Avbryt detaljplaneringen av Ryssbergen, debattartikel i NVP tillsammans med Nätverket Rädda Ryssbergen och Naturskyddsföreningen Nacka, 2018-12-04.

Aktuellt:  Samråd inför miljöprövning av Vattenverksamhet vid Sarvträsk, Orminge, 2018-12-03.

Demonstration 2018-11-30 för klimatet och mot Östlig förbindelse samt mot bebyggelse i Ryssbergen, Mitt i nacka 2018-12-04.

Aktuellt:  Knutpunkten. Man vill bygga flera bostadskvarter, parkeringshus, och 20-våningshus centralt i Orminge och dra ut Utövägen till Mensättravägen, 2018-11-21.

Nacka Miljövårdsråd skriver till kommunen om att de giftiga färgerna inte samlats upp vid båtbottentvätt i Pålnäsviken samt att en flytbrygga inte använts på på det sätt som motiverade dispens för den, 2018-11-15.

Aktuellt:  Energimakrknadsinspektionens remiss om ny sträckning av kraftledning genom Tollare, 2018-11-15.

Aktuellt:  Transformatorstation i strandskyddad nyckelbiotop vid Svarvarvägen, Kummelbergets industriområde. Yttrande bygglov 2018-11-02, överklagande av strandskyddsdispens 2018-11-13.

Aktuellt:  Dalkarlsängen södra. Man vill täcka över Bootippen, bygga skola, verksamhetsbyggnader längs motorvägen och nya bostäder, 2018-11-12.

Aktuellt:  Järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning för Saltsjöbanans upphöjning mellan Sickla och Finntorp, Nacka station läggs ned, 2018-11-06.

Nacka Miljövårdsråd överklagar detaljplanen för Östra Finnbodavägen, 2018-10-17.

Aktuellt:  Detaljplan för Sydöstra Lännersta. Den viktiga Lännersta strandpromenad har nu i västra delen tagits bort från förslaget. På en av tomterna (Gammeluddsvägen 22) tillåts nu ett tiotal villor. Flera tomter får styckas. Ett par tomter bildas på naturmark (mittemot Sieverts väg 14), 2018-10-15.

Aktuellt:  Synpunkter på miljöfarlig verksamhet vid planerad Kretsloppscentral Kil gemensam för Nacka och Värmdö, 2018-09-27.

Aktuellt:  Man vill för fem detaljplaner i norra Boo införa en ändring så att det på varje fastighet får finnas maximalt två bostäder, 2018-09-06.

Aktuellt:  Man vill bygga ut på Nymans stiftelse, Strandpromenaden 61, Saltsjö-Duvnäs, 2018-09-05.

Reservatet Skuruparken än mer i farozonen! debattartikel i NVP 2018-08-28 tillsammans med elva föreningar.

Aktuellt:  Man vill bebygga den mer lättillgängliga delen av Ryssbergen, "Stockholms närmaste urskog". Hit vill man flytta ett bilförsäljningsföretag och bygga bostäder, bl. a. ett antal höga hus som kommer att synas från Stockholms inlopp. Området har mycket höga naturvärden, 2018-08-27.

Vandring i den hotade urskogen Ryssbergen
Söndag 19 augusti 2018, kl. 11 från Birkavägen ledde Ronny Fors, en vandring med ca 90 deltagare.   Affisch

Förslag till en tryckbank utanför Södra Kvarnholmen för att förhindra skred, 2018-08-13.

Aktuellt:  Sarvträsk och Ormingehus. Man vill bygga flera bostadskvarter, bl.a. ett 17-våningshus centralt i Orminge, natur och parkeringar försvinner, 2018-07-02.

Lillängens förskola. Man vill bygga en stor förskola (10 avdelningar, 200 barn) i Lillängsskogens nordöstra del, hörnet Fjällstigen Stationsvägen, 2018-07-01.

Exploatera inte Ryssbergen, debattartikel på nvp.se 2018-06-18.

Aktuellt:  Man vill gräva ned högspänningsleding (220 kV) till en blivande transformatstation vid Jarlaberg. Troligen kommer man att gräva upp många gång-, cykel- och bilvägar vid Sickla strand, Järlaleden och Värmdövägen, 2018-06-15.

Vad vill politikerna med Skuruparken? debattartikel i NVP 2018-06-12 tillsammans med elva föreningar.

Förslag till bygglov för stuga 45 i Skuruparken, 2018-06-12.

Aktuellt:  Förslag till att bilda Rensättra naturreservat, inkluderar även Näckdjupet och Sågsjöbäcken, 2018-05-31.

Aktuellt:  Talluddsvägen. Tre flerbostadshus, 2018-05-31.

Aktuellt:  Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp och förbättra vägar på Eols udde i Kummelnäs, 2018-05-30.

Remiss om ändringar i SL-trafiken 2018, 2018-05-28.

Mark- och miljödomstolen miljöprövar förslaget att bygga Tunnelbana till Nacka, 2018-05-21.

Aktuellt:  Grön infrastruktur för Stockholms län, 2018-05-15.

Man vill bygga en Kretsloppscentral Kil gemensam för Nacka och Värmdö, 2018-05-08.

Ringleder löser inga trafikproblem, debattartikel i NVP 2018-04-24. Replik på De flesta vill att Östra länken byggs, NVP 2018-04-10.

Aktuellt:  Man vill bygga två bostadskvarter vid Enspännarvägen i Jarlaberg. Två kvarter med hus på upp till åtta våningar öster om vattentornet, 2018-04-24.

Vad händer i Skutviken i Skogsö naturreservat?
Lördag 21 april 2018, kl. 10.00, samling vid bommen över vägen ner till Skutviken (Frejvägen 25). Där det gamla varvet tidigare låg finns sedan många år planer att anlägga ett stor modern marina med plats för 200 båtar i vattnet, ett hundratal på land samt ett sextiotal parkeringsplatser med mera. Vi får höra mera om planerna samt samråda kring hur det går ihop med ett naturreservat och vad man alternativt skulle kunna använda marken till. Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden och Nacka miljövårdsråd.

Aktuellt:  Jarlabergsvägen. Fyra punkthus, 8 våningar höga med 110 bostäder, 2018-04-04.

Nej, alla förlorar på motorvägen, debattartikel i NVP 2018-03-27 tillsammans med Nackacenterns utspel.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte tisdagen den 27 mars 2018 klockan 19.00, i Dieselverkstaden, Lilla Scen.
Nackas grönområden – debatt med politiker
En politiker från varje parti i Nackas kommunfullmäktige har bjudits in för att debattera med varandra och svara på frågor från publiken.
Politiker anmälda till debatten.   Årsmöteskallelse.   Affisch.   Verksamhetsberättelse för 2017.   Motioner till årsmötet och styrelsens kommentar. Årsmötesprotokoll 2018.

Nacka Miljövårdsråd har överklagat av strandskyddsdipens för omfattande instängslingar i Velamsunds naturreservat, 2018-03-13.

Man vill bygga en 48 m hög mobilmast söder om Duvnäs station (vid Saltsjöbadsleden), 2018-02-27.

Aktuellt:  Mark- och miljödomstolen höll huvudförhandling om Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning för ny Skurubro för motorvägstrafiken. Cykelvägen skulle få en orimligt skarp kurva, 2018-02-14.

Man vill revidera planen för Vikingshill och Sommarbo (Område C) så att bestämmelser för äldre hus som inte följer planen blir tydligare, 2018-01-29.

Man vill bygga en Tennishall vid Ektorpsvägen med sex tennisbanor, banor för paddletennis, café och ett stort antal parkeringsplatser i en entré till Nyckelvikens naturreservat, 2018-01-15.

Aktuellt:  Man vill tätbebygga Bergs gård (oljehamnen) med ca 2000 bostäder, 2018-01-12.

Revidering av översiktsplan för Nacka. Man vill revidera översiktsplanen så att man kan bygga i Ryssbergen, bygga nya trafikplatser vid motorvägen, ett flertal nya industriområden m.m, 2017-12-15.

Länsstyrelsens remiss om Transportinfrastruktur 2018-2029, anger vad staten avser att betala för trafiksatningar,, 2017-11-30.

I Nybackakvarteret, närmast väster om Orminge centrum vill man bygga 14 punkthus, upp till 7 våningar höga, 2017-11-20.

Komplettering av överklagande av detaljplan för bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen, 2017-11-16.

Synpunkter till Mark- och miljödomstolen angående miljökonsekvensbeskrivning för Skurubron, 2017-11-07.

Landstingets remiss Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, 2017-11-03.

Förslag till tät bebyggelse på Nobelberget i Sickla, 2017-10-06.

Landstingets remiss om Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, 2017-10-02.

Aktuellt:  Man vill bygga en underjordisk bussterminal vid Nacka C och helt ta bort motorvägsanslutning vid Forum (Nacka trafikplats) för att istället använda den planerade trafikplatsen mellan Nacka gymnasium och Ryssbergen för trafiken, projektet kallas nu "Mötesplats Nacka", 2017-09-19.

Aktuellt:  Gillevägen-Planiavägen (ONZO). Två bostadshus med ca 12 lägenherter och lokaler för service på ONZO-tomten, 2017-09-07.

Granskningsyttrande, Översiktsplan för Stockholms stad, "Stockholm växer", 2017-09-03.

Aktuellt:  Man vill bygga ut Sickla reningsverk under Hammarbybacken, 2017-09-01.

Förslag till ändring av detaljplan 19 och upphävande av detaljplan 70, Kummelnäs, avser bl.a. hur man räknar våningsplan, 2017-08-25.

Man vill bygga nya Kristallens förskola, på Eklidens skolas parkering och ett skogsområde. Usla trafikförhållanden, stör nuvarande skol- och idrottsverksamheter, 2017-08-23.

Man vill bygga antal nya hus i södra Nacka strand, ca 365 nya bostäder, ny förskola och andra lokaler, 2017-08-11.

Man vill bygga en 212 m hög tredje Nackamast för kommersiell rundradio, 2017-08-04.

Man vill bygga en 42 m hög mobilmast på f.d. Porsmosseverkets område, Kummelnäs, 2017-07-25.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd överklagade Nacka kommuns beslut att bevilja förhandsbesked för två byggnader för varvsverksamehet, upplag för båtar och parkeringsplatser i Skutviken, Skogsö naturreservat, 2017-07-17.

Aktuellt:  Nya gatan, stadshusområdet. Man vill bygga fyra stadskvarter mellan Värmdövägen, Vikdalsvägen och Nacka stadshus, 2017-06-20.

Revidering av översiktsplan för Nacka. Man vill revidera översiktsplanen så att man kan bygga i Ryssbergen, bygga nya trafikplatser vid motorvägen, ett flertal nya industriområden m.m, 2017-06-16.

Nacka Miljövårdsråd överklagar dipens för återvinningsstation i Tollare naturreservat, 2017-06-14.

Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp samt dela tomterna i två på Bågvägen-Åbroddsvägen i Kummelnäs, 2017-06-05.

Ta forskarnas larm om klimatförändringar på allvar, debattartikel på nvp.se 2017-05-30

Aktuellt:  Man vill bygga fyra bostadskvarter skola och gymnastikhall i Sydvästra Plania. Nuvarande gymnastikhall, Sickla skolas matsal och husen vid Planiavägen rivs, 2017-05-18.

Remiss om ändringar i SL-trafiken 2017. 2017-04-26.

Förskola vid Oxelvägen i Älta. Ny förskola på mark i anslutning till flerbostadshus och ny infartsväg, 2017-04-18.

Man vill bygga två nya bostadshus på Furuvägen i Finntorp, 2017-03-28.

Man vill tätbebygga Henriksdalsområdet och ta mycket av de existerande grönområdena i anspråk, 2017-03-17.

Österleden - förenlig med klimatmålen?
Ett seminarium hölls 22 februari 2017 kl. 18.00 - ca 20.30 i ABF-huset, Sveavägen 41. Alternativ och kritik presenterades. Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP), Stockholm och kommunalråd Hans Peters (C), Nacka m.fl. medverkade.   Affisch

Man vill byggna ut garage i Sickla köpkvarter, 2017-02-16.

Förslag till bygglov för mobiltorn vid Erstaviksbommen i Älta, 2017-02-07.

Fler motorvägar är helt fel väg att gå, debattartikel i NVP 2017-01-31.

Nytt förslag till bygglov för mobiltorn vid Hasseludden, 2017-01-04.

Östlig förbindelse försenar klimatomställning, debattartikel i NVP 2016-12-13.

Man vill bygga ett flerbostadshus på Svärdsö på en plats som är omgiven av naturreservat, 2016-12-01.

Aktuellt:  Samråd kring betydande miljöpåverkan av Östlig förbindelse, 2016-11-08.

Samråd om vattenverksamhet vid Telegrafberget i Boo, 2016-10-20.

Aktuellt:  Trafikverkets utställningsförslag för cykelstråket Ältastråket. Man vill nu endast förbätta cykelstråket genom Älta och utefter Järlasjön, 2016-10-03.

Man vill bygga antal nya hus i norra Nacka strand, ca 300 nya bostäder plus andra lokaler, 2016-09-14.

Förslag till bygglov för mobiltorn i naturreservatsområde vid Hasseludden, 2016-09-12.

Nacka Miljövårdsråd överklagar detaljplan "Norgehuset" ett stort hotell med 250 rum och ett stort parkeringshus i Hasseludden, 2016-07-18.

Varför vill inte MP rädda Ryssbergen?, debattartikel i NVP 2016-07-12.

Man vill förtäta ett större område kring Saltsjöbadens centrum, 2016-06-30.

Nacka Miljövårdsråds överklagan till Mark- och Miljödomstolenn av Länsstyrelsens beslut att avvisa vår överklagande av tillstånd för NCC att anlägga ett avfallsupplag på kalhygget mellan Tyresövägen och Grustagsvägen vid Lindalen, 2016-06-20.

Detaljplan för Atlas Copcos entré, Sickla Industriväg 19, 2016-06-15.

Aktuellt:  Kulturreservat Baggensstäket. Ett område på norra sidan av Baggensstäket föreslås bli kulturreservat, här finns flera historiska befästningar, en del använda i strid 1719, 2016-05-31.

Nacka Miljövårdsråd överklagar strandskyddsdispens för Saltsjöbadens båtklubbs föreslagna 44 m långa flytbrygga i Pålnäsviken, Baggensudden, 2016-05-18.

Aktuellt:  Man avser att lägga ner Bromma reningsverk och bygga ut Henriksdals reningsverk. Det blir omfattande sprängningar, påverkan på trafiken och byggtransporter, fler utloppsrör. Tillståndsfrågan är nu uppe i Mark- och miljödomstolen, mål M 3980-15.

Detaljplan för Igelboda. Man ändra detaljplanen bl.a. så att en villa kan bli en flerfamiljsfastighet, 2016-05-03.

Återremittera Boo återvinningscentral, skrivelse till ledamöterna i Natur- och trafiknämnden, 2016-04-20.

Bevara skogen i Boo, debattartikel i NVP 2016-04-05.

Nacka Miljövårdsråd överklagar Trafikverkets vägplan för motorvägsanslutning vid Nacka gymnasium, 2016-03-22.

Nya regeler om vilka som får parkeraÄlgö och i Svärdsö naturreservat, 2016-02-29.

Gör Ryssbergen till reservat, debattartikel i NVP 2016-02-09.

Skrivelse om Lännersta strandpromenad till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 2016-01-25.

Detaljplan för Handelshus i Lännersta på ett tidigare avsprängt område söder om Prästkragens väg, 2016-01-18.

Nacka Miljövårdsråd överklagar detaljplanen för Fisksätra marina, 2016-01-12.

Detaljplan för en 50 m hög mobilmast vid Trappstigen på Älgös högsta punkt, 2015-12-21.

Man vill bygga en 150 meter hög tredje Nackamast en bit öster om de nuvarande, 2015-12-08.

Nacka Miljövårdsråd överklagar Miljö- och stadsbyggnadsnämndens och Länsstyrelsens beslut om att låta Frentab lagra 29000 ton massor i ett naturområde, klassat som naturvårdsobjekt av Skogsstyrelsen, i Velamsund. Tippning och lastning kommer att medföra buller i naturreservatet, 2015-11-27.

Detaljplan för Bageri i Kummelbergets industriområde, Sprängarvägen 17. Utbyggnaden tar en bit av planerade Skarpnäs naturreservat nära badsjön Vitträsk, 2015-11-18.

Man vill permanenta och utvidga fem återvinningsstationer, vid Värmdöv./Mensättrav., Sarvträsk, Rensättravägen, Saltängen och Kolarängen, 2015-10-01.

I protest mot att ett kraftigt bantat förslag till Skarpnäs naturreservat förelagts kommunstyrelsen för beslut skriver Nacka Naturskyddsförening, Boo Milj- och Naturvänner och Nacka Miljövårdsråd en skrivelse till kommunstyrelsens ledamöter, 2015-09-25

Aktuellt:  Detaljplan för Sydöstra Lännersta. Den viktiga strandpromenaden har nu i västra delen tagits bort från förslaget. På en av tomterna (Gammeluddsvägen 22) tillåts nu ett tiotal villor. Flera tomter får styckas. Ett par tomter bildas på naturmark, 2015-08-25.

Man vill göra om före detta Graninge Stiftsgård i Boo till ett bostadsområde med 180 bostäder, varav 54 för vård- och omsorgsboende, 2015-06-02.

Nacka Miljövårdsråd anser att något bör göras åt buller i Velemsunds naturreservat från Kovikstippen och Frentabs verksamhet, 2015-05-21.

Man vill bygga ytterligare massor av bostäder vid Danvikshem trots att området är berört av strandskydd och riksintressen, 2015-05-07.

Vattenmyndighetens remiss om åtgärder för vattenkvalitet, 2015-04-30.

Man vill Upphäva en del av stadsplan 242 för att bygga motorvägsanslutning vid Nacka gymnasium, 2015-04-21.

Kils verksamhetsområde. Man vill göra ett stort område öster om Kil på gränsen mellan Nacka och Värmdö kommuner till industriområde och bussdepå m.m., 2015-04-19.

Man vill bygga mötesspår vid Fisksätra station, 2015-04-13.

Tunnelbana till Nacka, bl a om stationsuppgångarnas lägen. 2015-03-12.

Kvarnholmen kan drabbas av stora störningar i kollektivtrafiken utan bussvändplats. Skrivelse till kommunfullmäktige angående detaljplan för Kvarnholmsplatån, 2015-03-11.

Man vill bygga Studentbostäder i Alphyddan, norr om Alphyddevägen, bl a ett 16-våningshus, 2015-03-09.

Programförslag för Älta centrum. Förslaget innebär att ett stort antal ytterligare bostadshus byggs i centrala Älta, ett nytt läge för affärer i centum m.m, 2015-02-02.

Man vill tätbebygga Centrala Nacka. Man vill klämma in ca 4600 bostäder och ca 7000 arbetsplatser. Området sträcker sig mellan Nacka strand, Storängen, Nacka gymnasium och idrottsplats samt inkluderar Ryssbergen, 2015-01-16.

Man vill göra om kontorshusen i Nacka strand, Norra branten, del 1 till bostäder och byta ut bergbanan, 2014-12-22.

Man vill göra om kontorshusen i Nacka strand, Norra branten, del 2 till bostäder, 2014-12-22.

Nacka Miljövårdsråd överklagar byggnadstillstånd för Boo återvinningscentral, 2014-11-28.

Man vill klämma in ett större antal flerbostadshus på Kvarnholmsplatån med sammanlagt ca 550 lägeheter plus andra lokaler, 2014-11-24.

Nya avfallsföreskrifter för Nacka, 2014-10-27.

Man vill anlägga en återvinningscentral i Boo vid Boovägen nära Bootippen samt förlänga tidsbegrändat tillstånd för Skuru ÅVC, 2014-10-06.

Man föreslår att bilda naturresevat Skarpnäs av skogen vid Orminge, 2014-09-14.

Man vill bygga Studentbostäder i Ektorp, vid Ektorpsvägen intill Värmdöleden, 2014-06-27.

Man vill bygga ett flerbostadshus vid Ektorpsrondellen med 40-50 lägenheter, 2014-06-27.

Man presenterar ett fjärde samrådsförslag för att göra Skuruparken till naturreservat, 2014-06-15.

Miljöanmälan för anläggning av Älta återvinningscentral, 2014-06-06.

Man vill göra stora ändringar och utbyggnader i Orminge Centrum med omgivningar, nya höghus, ny busstation m.m., 2014-05-15.

Man har upprättat ett förslag till lokala miljömål för Nacka, 2014-04-24, kompletterat 2014-05-07.

Cykelplan för Nacka. Förslag till upprustning och nybyggnad av cykelvägar i Nacka, 2014-02-28.

Övergripande strukturplan för västra Sicklaön. Plan för ett kraftig förtätning, har samband med avtal om tunnelbaneutbyggnad, Nacka Miljövårdsråd skrev 2014-02-10.

Program för Nacka strand. Man vill tätbebygga Nacka strand med ett stort antal tillkommande flerbostadshus, 2013-12-23.

Program för Planiaområdet. Man vill tätbebygga ett större område i centrala Nacka. Området sträcker sig från Alphyddan och Finntorp i norr, Sickla stormarknad i väster och Kyrkviken i öster till Nysätra i söder, 2013-12-06.

Länsstyrelsens remiss Förslag till nya områden av riksintresse för friluftslivet, 2013-11-26.

Man vill bygga för småindustri- kontors- eller handelsändamål i ett grönområde i förlängningen av Prästkragens väg i Boo/Lännersta söder om Värmdöleden, 2013-11-06.

Trafikverket har gjort en Åtgärdsstudie - Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö, Det handlar om Parkeringsstrategi, Trängselskatt, Kollektivtrafik på vatten och med buss, cykelpendling, tvärbanan, tunnelbana till Nacka, Österleden m.m. 2013-10-25.

Aktuellt:  Man vill ersätta nuvarande kraftledning Lidingö-Björknäs-Gustavsberg med nedgrävda kraftledningskablar, 2013-09-13.

Avfallsplan 2020, en ny avfallsplan för Nacka, tänkt att gälla från 2014, 2013-08-16.

Man föreslår att fylla Ältadalen (grusgropen) med ca 220 småhus, 2013-07-05.

Regional cykelplan för Stockholms län. Det gäller de viktigaste lederna för snabba cyklister, i första hand för cykling till och från arbete, 2013-06-14.

Insändare om Skuruparken, undertecknad av Nacka Miljövårdsråd och 15 andra föreningar, publicerad på DN Sthlm Debatt 2013-05-23 och i Nacka Värmdö Posten 2013-05-28.

Länsstyrelsen föreslår att flertalet obebyggda stränder i Nacka ska ha ett utvidgat strandskydd till 300 meter, dock inte Ryssbergen. På ett område vid Drevinge-Gungviken och ett område vid Kils gård vill man upphäva nu gällande utvidgning av strandskyddet, 2013-05-06.

Landstinget och SL hade samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka, 2013-04-30.

Insändare om Tunnelbana och alternativ kollektivtrafik, (Word doc-format) publicerad i Nacka Värmdö Posten 2013-04-23 och i Stockholms Fria Tidning 2013-05-04.

Man har tagit fram ett förslag till program för hela Fisksätra med omgivningar, ända fram till Vinterbrinksvägen, 2013-01-14.

Insändare om att den nya förbindelsen genom Ryssbergen och över Svindersviken till Kvarnholmen leder till extrem trafikfara.

Trafikverket har gjort en förstudie på flera förslag till motorvägsanslutningar till Värmdöleden på Sicklaön, ett av förslagen innebär även en väg genom Ryssbergen till Birkavägen. Vidare föreslås att bygga om Saltsjöbadsledens anslutning och Nacka trafikplats. Trafikverkets vilseledande beteckning är Trafikplats Kvarnholmen, 2012-05-29.

Man vill klämma in ett större antal flerbostadshus på Södra Kvarnholmen med sammanlagt ca 650 lägeheter plus andra lokaler, 2012-04-03.

Översiktsplan för Nacka. En mycket viktig remiss. Många kontroversiella förslag, 2012-03-19.

Kommunen har antagit ett Kulturmiljöprogram för Nacka.

Kommunen har antagit ett Grönstrukturprogram för Nacka.

Kommunen har antagit ett Kustprogram för Nacka.

Man vill klämma in ytterligare 300-400 bostäder i Sydöstra Boo som idag har ca 700 villor samt införa kommunalt vatten och avlopp, 2011-04-27.

Trafikverket har gjort en förstudie som föreslår att bredda Järlaleden samt att ersätta Atlasrondellen och Gillerondellen med signalreglerade korsningar, 2010-05-07.

Man föreslår att bygga tätare i Ektorps centrum samt på del av berget öster om centrum för att klämma in 225 nya lägenheter. Bland annat bygger man bostäder på taket av nuvarande byggnader samt flera nya hus, 2010-04-23.

Länsstyrelsen föreslår att betydligt större områden än idag runt Stockholm ska bli naturreservat, 2003-09-01.


Här hittar du länkar till andra miljösidor.

Policyprogram för Nacka Miljövårdsråd.

Här kan du se vilka som efter årsmötet 2019 är Styrelseledamöter etc.

Äldre webbmateral, se även Remissvar.

Stadgar för Nacka Miljövårdsråd.

Vill du stödja Nacka Miljövårdsråd genom att bli medlem? I så fall för 2019 respektive 2020 betala in på pg 498052-0, 125 kr för enskild medlem eller hellre 200 kr för familj, meddela då en lista på alla namn, för föreningar och företag är medlemsavgiften 250 kr/år.


Senast ändrad av Jan Åman 2020-10-22