Introduktion till ärendet:
Frentabs expansion i Kovik, Velamsund.

Frentabs vill bedriva sprängning, krossning och lagring av bergmassor samt lagra miljöfarligt avfall.

De har ansökt om att spränga 5 000 000 ton berg (under 20 år) mellanlagra 700 000 ton per år vid Kovik i Velamsund.

Frentab vill även få tillstånd för vattenverksamhet i form av bortledande av grundvatten och bortledande av ytvatten från Koviksträsk.

Frentab har tidigare begärt att få mellanlagra bergmassor i en del av området.

Sprängning lastning kommer att medföra buller i Velamsunds naturreservat.

Förslaget från 2017 finns här nedan på Nacka Miljövårdsråds webb, såvitt känt inte på annan plats på webben.
Följebrev från WSP som handlägger ansökan om Frentabs expansion, 2017-05-31.
Samrådsunderlag för ansökan om Frentabs expansion i Kovik, 2017-05-24.
Protokoll från tidigt samråd med Länsstyrelsen, Nacka och Värmdö kommuner, 2017-02-01.

Synpunkter på förslaget skulle senast 2017-06-16 ha inkommit till Anders.Bergman@wspgroup.se eller WSP Sverige AB, att: Anders Bergman, Dragarbrunnsgatan 41A, 753 20 Uppsala.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på förslaget, 2017-06-16.

I augusti 2017 meddelar Anders Bergman, WSP:
"Med anledning av de inkomna synpunkterna har Frentab bedömt det lämpligt med ett samrådsmöte under vilket information om ansökan, verksamheten och förväntade miljöpåverkan kommer att presenteras. Det kommer också finnas möjligheter att ställa frågor och lämna synpunkter.
Samrådsmötet kommer att hållas den 23 augusti 2017 kl. 18-21 i Gustavsbergsteatern, Skärgårdsvägen 7, Gustavsbergs centrum.
Varmt välkomna"

Samrådsmötet i Gustavsbergsteatern 2017-08-23 var välbesökt, ca 100 deltagare. Mest diskuterades trafiken.
Bilder presenterade vid mötet 23 augusti 2017.

Kungörelse om samråd 2017-08-08.
Synpunkter på förslaget skulle senast 2017-09-08 ha inkommit till Anders.Bergman@wspgroup.se eller WSP Sverige AB, att: Anders Bergman, Dragarbrunnsgatan 41A, 753 20 Uppsala.
WSPs handläggare Anders Bergman kan nås på telefon 010-722 50 00.

Frentab har 2018-08-20 inlämnat en ansökan enligt miljöbalken till Mark- och miljödomstolen:   Ansökan   Teknisk beskrivning   Miljökonstekvensbeskrivning   Samnrådsredogörelse   Hydrogeologisk utredning   Tekninsk beskrivning reningsanläggning   Hantering av vatten för Koviks bergtäckt   Bullerutredning   Naturvärdesinventering   Handlingsprogram Seveso   Trafikutredning  
Kompletteringar nov-dec 2018:   Mark och miljödomstolens föreläggande till Frentab   Frentabs komplettering av ansökan   Miljökonsekvensbeskrivning för återvinningsanläggning   Karta över förslag till områdets topgrafi efter återställning   Frentabs begäran om deldom  

Kungörelse om samråd från Mark- och miljödomstolen (DN 2018-12-19), mål M 5291-18.

Fullständiga handlingar i målet finns hos Mark- och miljödomstolen, Sicklastråket 1, samt hos aktförvaltare Sofia Karlsson i Nacka stadshus.

Länsstyrelsen skrev 8 januari 2019 till Nacka Miljövårdsråd och meddelade att de hade fått en begäran tillståndspliktig verksamhet enligt förordningenn för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd från Frentab att köra 220 lastbilstransporter/dygn mot enligt tidigare dom högst 140 lastbilstransporter/dygn.   Frentabs anmälan att de vill köra 220 transporter mot nu tillåtna 140 per dag   Bilagor till Frentabs anmälan

Vi kunde svara till stockholm@lansstyrelsen.se, ange Dnr 607-2019, senast 30 januari 2019.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över Frentabs ansökan om ökade transporter till och från Kovik, 2019-01-30.

Synpunkter på Frentabs förslag till verksamheter skall vara inne till Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 69, 131 07 Nacka eller till mmd.nacka.avdelning4@dom.se senast 2019-02-14.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter till domstolen,   tillsammans med denna bilaga om buller, 2019-03-06.

Underrättelse från Mark- och miljödomstolen med bl a Frentabs bullermattor, 2019-05-13.

Synpunkter på Frentabs förslag till verksamheter skulle vara inne till Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 69, 131 07 Nacka eller till mmd.nacka.avdelning3@dom.se senast 2019-06-05.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över Frantabs ansökan om tillstånd för verksamheter, 2019-06-05.

Nacka Miljövårdsråds andra yttrande över Frantabs ansökan om tillstånd för verksamheter, 2019-11-25.

Mark- och miljödomstolen beslöt i dom i mål M 5291-18 att avslå Frentabs ansökan, 2019-12-18.

Mark och Miljööverdomstolen beslöt att ta upp Frentabs överklagande, vi kan svara, senast 2020-05-08. (Mål M 459-20)

Vi begärde och fick anstånd till 18 maj, 2020-05-07.

Nacka Miljövårdsråds yttrande, 2020-05-18.

Vi anmodas svara senast 2021-04-06 efter att tagit del av överiga yttranden, 2021-03-22.

Vi begär anstånd till 2021-04-16, 2021-04-05.

Nacka Miljövårdsråds yttrande, 2021-04-16.

Det var förhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) 1-2 juni 2021, dom kommer efter sommaren.

Vi ombads yttra oss över detta dokument, senast 2021-06-17.

Nacka Miljövårdsråds yttrande, 2021-06-17.

Vi fick ytterligare en handling, 2021-07-08.

Nacka Miljövårdsråds yttrande, 2021-07-11.
Miljöenheten rådfrågar bl.a, Nacka Miljvårdsråd om synpunkter på att Frentab vill ha förlängd tid för att mellanlagra massor som behövs för återställningen av bergtäkten, svar senast 2021-01-06, dnr M 2020-2003.

Nacka Miljövårdsråds svar till miljöenheten angående Frentabs ansökan, 2021-01-06.

Kommunens miljöenhets beslut i ärendet, 2021-01-19.

Nacka Miljövårdsråds överklagan av beslutet, 2021-01-27. (dnr 7562-2021)
Yttrande mål nr M 8092-21 Frentab Återvinning AB, 2022-02-10.

Brev från Mark- och miljödomstolen i mål nr M 8092-21.

Andra yttrande mål nr M 8092-21 Frentab Återvinning AB, 2022-03-30.

Mark och miljödomstolens deldom i mål M 8092-21, 2022-06-21.

Nacka Miljövårdsråds överklagan till Mark- och miljööverdomstolen, 2022-07-09.

Mark- och miljööverdomstolen beslöt 2022-11-24 att inte medge prövningstillstånd. (Mål M 9117-22)


Senast ändrad av Jan Åman 2022-11-27