Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och Nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2019-11-25Till:   Nacka Tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 69
131 07 Nacka
mmd.nacka.avdelning3@dom.se
 
Kopia:   Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
131 81   Nacka
registrator.plan@nacka.se
 
Miljöenheten Nacka
miljoenheten@nacka.seAndra yttrande i mål nr M 5291-18 ang Frentabs ansökan om förnyat tillstånd


Med anledning av yttrande från Frentab daterat 2019-10-14 jämte bilagor får Nacka Miljövårdsråd anföra följande.

Inställning

Miljövårdsrådet vidhåller att planerad verksamhet med hänsyn till dess lokalisering och de olägenheter den medför inte är tillåtlig och motsätter sig att ansökt tillstånd meddelas. För det fall ett tillstånd ändå meddelas vidhåller vi våra tidigare föreslagna villkor.

Vid huvudförhandlingen i målet blev det uppenbart att Frentab i stora delar saknar relevanta och underbyggda argument för att bemöta de synpunkter som framställts mot tillåtligheten av ansökan. Detta gäller särskilt omfattningen av transporter längs Lagnövägen och hur den planerade verksamheten i detta avseende kan vara förenlig med utvecklingen av området i stort, påverkan på de värden som naturreservatet innebär samt hur alternativutredningen utförts samt behovet av alla delar av den planerade verksamheten. Det kan konstateras att den komplettering Frentab ingivit i målet inte heller adresserar dessa grundläggande invändningar mot den planerade verksamheten, utan endast adresserar vissa begränsade frågor som i sin tur föranleder ytterligare behov av förtydliganden.

Buller

Frentab har justerat sitt yrkande så att den maximala brytningstiden justeras till 15, istället för till 20 år. Till följd av den justerade brytningstiden har även omfattningen av den utbrutna täkten justerats i förhållande till tidigare redovisning. I yttrandet har Frentab anfört att man kommer att lämna berg i anläggningens nordvästra del (område C) och att brytning där kommer att ske till + 23 m. Vidare att det justerade yrkandet dels påverkar buller från anläggningen samt grundvattentrycket i omgiv­ningen. Av yttrandet framgår att Frentab bedömer att det villkor avseende buller som Frentab tidigare föreslagit ska kunna innehållas även med den redovisade justeringen.

Till yttrandet har Frentab bifogat ett kompletterande PM "PM-Buller". Av detta framgår att Frentab inte avser bryta berg i den omfattning man tidigare avsett, samtidigt som man fortfarande vill ha möjlighet att utföra arbeten inom området. Maximala och ekvivalenta ljudnivåer från täktverksamheten i område C har beräknats i PM:et. Verksamheten som Frentab avser bedriva i område C är hantering av massor (verksamhet med borr, sorteringsverk, hjullastare, grävmaskin och dumper) och verksamheten beräknas pågå dag- och kvällstid.

I bilaga 1 till "PM Buller" finns en karta där de ekvivalenta ljudnivåerna redovisas. Vid en jämförelse av tidigare redovisade ekvivalenta ljudnivåer kan konstateras att den nya verksamheten medför ökat buller utanför/väster om område C. Detta framgår tydligast vid en jämförelse av bilaga 1 till bullerutredningen "PM-buller" med aktbil. 92 (se särskilt bilaga 1-2, 5-6). Nivåerna mellan 45-50 dBA samt 50-55 dBD har en större spridning väster om område A och C än tidigare redovisningar. Förutom det ökade bullret framgår inte om hänsyn tagits till kumulativa effekter (bl a med hänsyn till Suez angränsande verksamhet) i förhållande till de nu justerade bullernivåerna.

Vidare anger Frentab att anläggandet av en 7-10 meter hög bullervall kommer att innebära att de föreslagna nivåerna innehålls. I bilaga 1 till nu ingivet yttrandet, samt uppgifterna på sid. 2 i "PM-Buller" återfinns olika uppgifter om var bullervallen/ bullerskyddet kommer att vara placerat. Det har inte heller förtydligats om ianspråktagande av ytterligare mark eller avverkning av skog kommer att vara nödvändig på den yta om 20 meter som vallen enligt tidigare uppgifter kommer att ta i anspråk. Vid synen fick vi uppfattningen att någon ytterligare skog inte skulle avverkas.

Frågan om bullernivåer och erforderliga skyddsåtgärder är således oklar och den förändring av den ansökta verksamheten som justeringen av yrkandet medför avseende buller inte tydligt redovisad.

Påverkan på grundvattentryck och efterbehandling

Förutom den revideringen av utformning av området som anges ovan har Frentab tagit fram ett koncept med tätning mot berggrunden i samband med efterbehandling av bergtäkten. De har även inkommit med nya efterbehandlingsplaner, varav en har som utgångspunkt att området fortsättningsvis används för industriändamål och en med utgångspunkten att det efterbehandlade området planteras med skog.

Utgångspunkten enligt Frentab är så som det får förstås att tätningskonceptet kommer att användas för det fall att ett sådant behov föreligger, dvs om mätningar som ska genomföras i sumpskogarna inom ramen för verksamhetens egenkontroll indikerar på att de påverkas negativt.

Enligt Frentabs beräkningar kommer det inte längre finnas en risk för trycksänkning i sumpskogen väster om området till följd av den minskade brytningen i område C. Gällande sumpskogen i söder framgår det att det utan efterbehandling föreligger en risk för att grundvattennivån i sumpskogen sänks. Frentab menar dock att en sådan sänkning förutsätter att det finns en god hydraulisk kontakt mellan vattnet i sump­skogen och vattnet i berggrunden vilket enligt Frentab inte är säkert.

Den presenterade efterbehandlingsplanen och metoden med tätning av lera föran­leder flera frågor och behov av förtydliganden. Det saknas en beskrivning av kost­naderna för metoden och om denna använts i liknande sammanhang, det saknas även uppgift om vilken mängd lera det är fråga om, var denna ska tas ifrån och hur transporterna av leran påverkar det totala antalet transportrörelser till och från verksamheten.

Alternativ vattenrening

Frentab har i yttrandet inkommit med en beskrivning av alternativ vattenrening med uppgifter om dimensionering, lokalisering och processens utformning. Man kommer som det får förstås inte längre att utnyttja område vid Koviks träsk, på andra sidan Lagnövägen utan tillämpa en teknik med kolfilter och rening i bioreaktor.

Frågan om vattenrening, med hänsyn till täktens läge invid Suez verksamhet och i anslutning till värdefulla naturområden, är en tillåtlighetsfråga och borde ha varit mer genomarbetad och genomtänkt från Frentabs sida innan ansökan gavs in och borde även hanterats under samrådet inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivningen. Miljövårdsrådet anser att denna ändring av verksamheten, tillsammans med övriga ändringar, är så omfattande att det inte är lämpligt att ta upp målet till prövning i sak utan att ansökan ska avvisas och om Frentab väljer att gå vidare måste ett förnyat samråd genomföras med ett korrekt och rättvisande samrådsunderlag.

Verkställighetsförordnande

I ansökan har Frentab i huvudsak anfört att nu tillståndsgiven mängd av berg inom kort kommer att vara utbruten, och att det finns ett sådant behov av täkten att det är av stor vikt att Frentab får fortsätta sin verksamhet. I ett senare yttrande har man anfört att det finns en brist på kvalitativt ballast­material i Stockholms­regionen, och att behovet inte endast kan tillgodoses av återvinning av entreprenad­berg. Frentab har nu, på uppmaning av domstolen, kompletterat skälen för varför ett verkställighets­förordnande ska meddelas. Frentab anför att det saknas anläggningar som kan tillgodose behovet av material inom det område som bolagets anläggning är placerad (det sydöstra försörjningsområdet). Vidare framhålls att det stora behovet av produkterna bekräftas bland annat av ett avtal avseende utbyggnad av vägar, vatten och avlopp, som Frentab nyligen träffat av Värmdö kommun, till ett värde av 1 miljard kronor.

Det framgår dock inte vilken typ av produkt eller mängd som Frentab har åtagit sig att leverera till Värmdö kommun, inte heller när Frentab har åtagit sig att leverera efterfrågade produkter. Det går därmed inte utifrån underlaget i yttrandet att bedöma vilket behov av Frentabs produkter som faktiskt föreligger. Det framgår inte heller vilka eventuella nackdelar som är förknippade med att tillståndet inte kan tas i anspråk omedelbart. Det ifrågasätts om de uppgifter som Frentab har presenterat är ett sådant konkret skäl som skulle kunna berättiga ett avsteg från huvudregeln att ett lagakraftvunnet avgörande ska avvaktas innan ett tillstånd får tas i anspråk. Det bör även understrykas att enbart det faktum att nu gällande tillstånd inom en snar framtid går ut inte i sig utgör en grund för att ett verkställighetsförordnande ska meddelas.

Olyckor på Lagnövägen

Nacka Miljövårdsråd har i tidigare yttranden påtalat den farliga trafiksituationen på Lagnövägen och även givit in underlag avseende flera olyckor på vägen som har dokumenterats av boende i området. Som framgår av yttrandet har dessa incidenter anmälts till länsstyrelsen och inte till Värmdö kommun. Att Värmdö kommun inte har några omfattande anmälningar eller registrerade klagomål framstår som en oseriös invändning och det torde vara helt uppenbart, inte minst med hänsyn till Trafikverkets yttrande i målet, att Lagnövägen är en olycksdrabbad vägsträcka och att den inte är anpassad för den tunga trafik som förekommer redan idag. Det är självklart inte heller relevant om det är just Frentabs fordon som har varit involverade i eventuella olyckor eller incidenter.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman

Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/frentabtillstand2.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se