Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2017-06-16WSP Sverige AB
Att: Anders Bergman
Dragarbrunnsgatan 41A
753 20  Uppsala
Anders.Bergman@wspgroup.se

Kopia:     Miljö- och stadsbyggnadsnämnden,
Nacka kommun, 131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Remissvar angående Frentabs fortsatta och utökade verksamhet inom Velamsund 1:1


Med tanke på den korta tidsrymd som stått till förfogande har Nacka Miljövårdsråd inte möjlighet att nu redovisa annat än ett kortfattat yttrande över samrådshandlingarna.

Vi motsätter sig ett förnyat tillstånd och kommer i processen att hävda nollalternativet, som innebär att nytt tillstånd inte meddelas och att verksamheten får bedrivas intill utgången av gällande tillstånd.

Nacka Miljövårdsråd är mycket bekymrat över den kraftigt utökade tunga trafiken på den redan hårt trafikerade Lagnövägen som skulle följa med en utökad verksamhet. Vi menar att det är fel att lokalisera en verksamhet som medför kraftigt utökad tung trafik på en redan hårt ansatt väg. Det är heller inte självklart att bygga om vägen eftersom del av naturreservatet då måste tas i anspråk. Det måste finnas en bättre lokalisering.

Ingen tung trafik bör få ledas in på Värmdövägen som uppges i handlingarna, den trafiken bör hänvisas till Värmdöleden.

Frentab har under alla år överskridit bullervillkoren främst i reservatet men även till viss del vid bostäder. Bolaget menar i och för sig att inga bullervillkor överskrids, men det förutsätter att bullermätning görs vid mätpunkter som bolaget själv föreslagit.

Damningen är ett stort problem som bolaget inte gjort tillräckligt åt. Vid stenkrossning vilar dagligen ett dammoln över verksamheten, damm som lägger sig över växtligheten i närområdet.

Frentab planerar även att sänka grundvattennivån för att kunna sänka marknivån ned till 5 meter över havet från ursprungliga 20-45 m.ö.h. med oklara och icke utredda konsekvenser för Velamsunds naturreservat och för närboende som alla har egna brunnar.

Det föreslagna täktområdet liksom ett större område kring Lappkärr i naturreservatet avvattnas mot Koviks träsk som ligger på en höjd mellan 5 och 10 m.ö.h., vi finner det därför helt orimligt att tillåta bergtäkt ned till 5 m.ö.h.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/koviksexpansion.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se