Introduktion till ärendet:
Frentabs melanlagring av massor i Velamsund

Frentab har ansökt om att mellanlagra 29000 ton massor i ett naturområde, av Skogsstyrelsen klassat som naturvårdsobjekt i Velamsund. Området ligger väster om det område de redan bedriver verksamhet på och mellan Velamsunds naturreservat och Kovikstippen.

Tippning och lastning kommer att medföra buller i naturreservatet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-09-19 att medge tippningen om vissa villkor uppfylldes.

Flygbild över området med det nya området och existerande bergtäkt. De med gult markerade punkterna där Frentab vill mäta buller i reservatet ligger bakom en bergrygg.

Fler handlingar i ärendet ligger bland Miljö- och stadsbyggnadsnämndens handlingar för 2015-09-16, punkt 14.

Nacka Miljövårdsråds överklagan av avfallsupplaget, 2015-10-07.

Länsstyrelsens avslag på vårt överklagande, 2015-11-02.

Nacka Miljövårdsråds överklagan till Mark och miljödomstolen av avfallsupplaget, 2015-11-27.

Senast ändrad av Jan Åman 2015-11-27