Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2015-10-07Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22  Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se

Sänds till:   Nacka kommun
Miljö och stadsbyggnadsnämnden
131 81   Nacka
registrator.plan@nacka.se


Överklagande av Nacka Miljö- och stadsbyggnadsnämnds beslut angående Frentabs mellanlagring av massor, 2015-09-16 §185


YRKANDE

Nacka Miljövårdsråd yrkar på att Länsstyrelsen upphäver Nacka Kommuns beslut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) 2015-09-16 §185 angående anmälan från Frentab Anläggning AB om tillstånd att mellanlagra schaktmassor på ett naturområde, av Skogsstyrelsen klassat som naturvårdsobjekt, väster om redan tillståndsgiven verksamhet på Nacka Velamsund 1:1. Vi yrkar även på att Länsstyrelsen beslutar om inhibition och att anmäld verksamhet ska förbjudas i avvaktan på slutgiltigt beslut.

MSN beslutade samtidigt att förelägga bolaget att vidta vissa försiktighetsmått.

Om mellanlagringen godtas, begär vi dels att Länsstyrelsen lägger till ett villkor om 50 dB(A) vardagar 06-18 som högsta momentana bullernivå i reservatet mer än 250 m från Lagnövägen, dels även förordnar i villkor 6 att bullernivåerna skall kontrolleras genom frifältsmätning och mätas på reservatsgränsen.

Bolaget har anmält till kommunen att man önskar mellanlagra 29 000 ton schaktmassor i anslutning till den redan tillståndsgivna verksamheten. Området arrenderas av bolaget med kommunen som fastighetsägare. Kommunen är därmed inte bara affärsmässig motpart till bolaget utan även den som skall utöva tillsyn.

Bolaget har i sin anmälan inte redovisat hur den anmälda verksamheten kommer att påverka naturreservatet i bullerhänseende. Det enda som sägs beträffande buller är att krossning och sortering inte skall ske inom området för mellanlagring och att en bullervall skall anläggas.

Inte heller MSN har begärt någon redovisning av hur verksamheten kommer att påverka reservatet i bullerhänseende. MSN har nöjt sig med beskedet att en bullervall av viss storlek skall anläggas mot reservatet och i övrigt föreskrivit att de bullervillkor som gäller för den tillståndsgivna verksamheten skall överflyttas till att gälla även den anmälda verksamheten.

I beslutet sägs vidare att bullernivåerna skall kontrolleras i de mätpunkter som Länsstyrelsen fastställt för det tillståndsgivna området. Kommunen torde här syfta på länsstyrelsens ärende 3184-2015 ang bullermätpunkter för den tillståndsgivna verksamheten. Även bolaget tycks utgå från att mätpunkterna är fastställda. Länsstyrelsen har såvitt är känt ännu inte beslutat i det ärendet.

Enligt anmälan skall 29 000 ton mellanlagras. Men eftersom lagret skall omsättas 4 gånger per år innebär det att 120 000 ton skall transporteras genom det tillståndsgivna området in i lagerområdet årligen. Motsvarande mängd skall dessutom transporteras ut till det tillståndsgivna området för krossning och återvinning.

En lastbil som tippar sten ger vid källan ett buller som kan uppgå till ca 80-100 dB(A). Om varje lastbil tippar 10 ton sten åt gången innebär det 12 000 tippningar årligen eller 48 dagligen. En tippning var 10-15 minut med ett buller vid källan om ca 80-100 dB(A).

Motsvarande kommer sedermera att ske vid återtransport till det tillståndsgivna området. Var 10-15 minut kommer alltså en traktor att lasta en lastbil med 10 ton med ett motsvarande buller vid källan.

Verksamheten kommer alltså att medföra ett relativt konstant buller om 80-100 dB(A) vid källan dagligen mellan 07-18 under varje vardag.

Enligt kommunens beslut skall bullernivåerna kontrolleras i de mätpunkter som Länsstyrelsen fastställt. Mätpunkterna har föreslagits av bolaget. Mätpunkterna 1-6 ligger samtliga i total bullerskugga nedanför en bergrygg. Mätpunkterna ligger även på ett betydande avstånd från lagerområdet och dessutom ca 150-400 m in i reservatet.

Om mellanlagringen godtas, begär Nacka Miljövårdsråd att mätpunkterna skall ligga på reservatsgränsen, vilket innebär en buffertzon om ca 100 m mellan mellanlagringen och reservatet.

De av bolaget föreslagna mätpunkterna, har konsekvent placerats så att de ger en grovt missvisande bild av det buller som mellanlagringen kommer att medföra i reservatet. Det är anmärkningsvärt att kommunens miljöenhet som tillsynsmyndighet kunnat gå med på att mätpunkter i fullständig bullerskugga skall anses representera det buller som mellanlagringen kommer att medföra i reservatet.

En aspekt som inte alls behandlats är de ökade transporterna på Lagnövägen, en väg som redan är hårt ansatt av tung trafik till och från bolaget och Kovikstippen. Nu tillkommer ytterligare tung trafik, gissningsvis i snitt 25 stora transporter in varje dag med 20 ton schaktmassor och motsvarande trafik ut på Lagnövägen.

Om man en gång ger tillstånd till en bullerintensiv verksamhet är det svårt att backa processen och stänga ner verksamheten. Det kommer att kräva åratal av processer. För skogen, som nu är på väg att utvecklas till gammelskog, blir det ännu värre. Att återställa den kommer att ta flera generationer.

Det är mot denna bakgrund Nacka Miljövårdsråd begär att Länsstyrelsen meddelar förbud mot mellanlagringen och att Länsstyrelsen förordnar att den anmälda verksamheten skall förbjudas i avvaktan på slutligt beslut.

Om mellanlagringen godtas, begär Miljövårdsrådet att Länsstyrelsen lägger till ett villkor om 50 dB(A) vardagar 06-18 som högsta momentana bullernivå i reservatet mer än 250 m från Lagnövägen och att mätpunkterna enligt villkor 6 skall ligga på reservatsgränsen.För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande


Detta överklagande finns även som
http://www.nackamiljo.se/klaganfrentablagring.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se