Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2015-11-27Till:   Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Sänds till:   Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22  Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se


Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2015-11-02, 5051-35203-2015 angående Frentabs mellanlagring av massor, Nacka kommun

Nacka miljövårdsråd överklagar härmed länsstyrelsens beslut.

Föreningen yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar förbud mot mellanlagringen och att anmäld verksamhet skall förbjudas i avvaktan på domstolens slutliga beslut.

Det saknas en redovisning av hur verksamheten kommer att påverka angränsande naturreservat i bullerhänseende. Vi föreslår därför att domstolen förelägger Frentab anläggning AB (bolaget) att inge en sådan redovisning.

Länsstyrelsen förefaller helt okritiskt ha accepterat bolagets uppgifter om buller. Sålunda skriver länsstyrelsen att det av bolagets anmälan framgår att det inom mellanlagringsområdet inte kommer att utföras någon bullrande verksamhet och att bullret från lastmaskin kommer att begränsas genom byggande av bullervall mot reservatet. Sammantaget bedömer länsstyrelsen att den redovisning bolaget presenterat angående buller är tillräcklig och att förelagda försiktighetsmått kommer att kunna innehållas.

Inte med ett ord berör länsstyrelsen föreningens uppgifter om att 120 000 ton skall transporteras in till lagerområdet och att allt detta skall tippas. En tippning av sten ger ett buller om ca 80-100 dB(A) vid källan. Ca 12 000 tippningar årligen eller närmare 50 dagligen. Motsvarande mängd skall därefter återtransporteras till det tillståndsgivna området för krossning. Denna verksamhet kommer alltså att medföra ett relativt konstant buller vid källan om 80-100 dB(A) dagligen. Men länsstyrelsen bortser fullständigt från dessa uppgifter.

Detsamma gäller valet av mätpunkter. De av bolaget föreslagna mätpunkterna har placerats i fullständig bullerskugga eller på ett betydande avstånd från verksamhetsområdet. Mätpunkterna 1-4 ligger i bullerskugga nedanför en bergrygg och 150-200 m in i reservatet och 250-500 m från verksamhetsområdet. Mätpunkterna 5 och 6 ligger 300-400 m in i reservatet och 400-500 m från verksamhetsområdet.

Länsstyrelsen ser inget hinder med valet av mätpunkter. Inte med ett ord berör länsstyrelsen föreningens mycket sakliga invändningar mot de föreslagna mätpunkterna.

Det är helt klart att mätpunkterna föreslagits och valts av bolaget för att kunna garantera att bullervillkoren inte överskrids. Men mätningen av bullret vid dessa kommer att ge en grovt missvisande bild av det buller som mellanlagringen kommer att medföra i reservatet. Därmed kommer bolaget att inkräkta på naturreservatet och det rörliga friluftslivets möjligheter.

Frågan om mätpunkter har uppstått i ärendet om bolagets tillståndpliktiga verksamhet öster om området för mellanlagring. I den ursprungliga ansökan accepterade bolaget att klara 40 dB(A) i verksamhetsområdets yttre gräns, dvs på reservatsgränsen. Bolagets bullerutredningar visade att detta skulle vara möjligt och bolaget fick sitt tillstånd slutligt i september 2008 av miljödomstolen. Ganska snart därefter stod det klart att bolaget inte alls klarade av sitt åtagande. Bolaget begärde därför omprövning av bullervillkoren, vilka först efter tre års handläggning fastställdes av länsstyrelsen i september 2013.

Hade bolaget i sin ansökan redovisat att bullret vid verksamhetsområdets yttre gräns skulle uppgå till ca 75 dB(A), är det osannolikt att tillstånd givits till verksamheten. Föreningens uppfattning är därför att tillståndet tillkommit på felaktiga förutsättningar och att bolaget saknar trovärdighet när det gäller buller.

Vid reservatsgränsen, verksamhetsområdets yttre gräns, uppgår alltså bullret normalt till ca 75 dB(A). 30 m längre in i reservatet, på den plats länsstyrelsen anvisade i december 2009, uppgår bullret normalt till ca 60 dB(A). Vid mätpunkt 1, som bolaget alltså föreslagit, är bullret i stort sett ohörbart och knappt mätbart ca 30 dB(A). Mätpunkt 1 ligger alltså i fullständig bullerskugga. Längre in i reservatet, bl a i anslutning till golfbanan, ligger bullret över 50 dB(A).

Vid mätpunkt 7, som i och för sig saknar betydelse som mätpunkt för mellanlagringen, ligger bullret från den tillståndsgivna verksamheten runt 35-40 dB(A), men på andra sidan Koviksträsk och ca 300 m längre bort från mätpunkt 7, uppmättes ett buller mellan 46 och 52 dB(A) trots att krossning inte ens pågick.

Ingen vet med säkerhet vilket buller som mellanlagringen kommer att medföra i reservatet. Men en sak vet vi och det är att bolaget valt mätpunkter med stor omsorg. Nu behöver bolaget mätpunkter i bullerskugga eller på ett betydande avstånd för att kunna klara gällande bullervillkor, långt ifrån verksamhetsområdets yttre gräns.

Bolaget har som verksamhetsutövare bevisbördan för att den anmälda verksamheten klarar gällande bullervillkor. Valet av mätpunkter är avgörande för resultatet. Det framgår klart att bolagets mätpunkter är valda enbart för att klara gällande bullervillkor.

Föreningen vidhåller sina yrkanden.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande


Detta överklagande finns även som
http://www.nackamiljo.se/klaganmmdfrentablagring.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se