Nacka 2020-05-07
Nacka Miljövårdsråd
Svea hovrätt
Mark- och miljööverdomstolen
Box 2290
103 17  Stockholm
svea.hovratt@dom.se
Begäran om anstånd med att avge yttrande i mål M 459-20


Nacka Miljövårdsråd får härmed begära anstånd med att avge yttrande över Frentabs överklagande till den 18 maj på grund av ansträngd arbetsbelastning.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
070-5571039
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se