Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och Nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2020-05-18Till:   Svea hovrätt
Mark- och miljööverdomstolen
Box 2290
103 17 Stockholm
svea.hovratt@dom.se
 
Kopia:   Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
131 81   Nacka
registrator.plan@nacka.se
 
Miljöenheten Nacka
miljoenheten@nacka.seYTTRANDE - mål nr M 459-20, Frentab Återvinning AB (Frentab)


Nacka Miljövårdsråd motsätter sig bifall till Frentabs överklagande och yrkar att mark- och miljödomstolens dom fastställs.

Om Mark- och miljööverdomstolen bedömer att tillstånd kan medges bör målet återförvisas till mark- och miljödomstolen för prövning i sak av erforderliga villkor.

Nacka Miljövårdsråd vidhåller sin tidigare framförda inställning.

Frentabs verksamhet med den omfattning som nu är föremål för prövning är inte lämplig att lokalisera till Kovik. Det som främst gör lokaliseringen olämplig är de trafiksäkerhetsrisker som Frentabs tunga transporterna medför utefter Lagnövägen.

Men även bullerpåverkan i reservatet och störningar och olägenheter för bl a närboende och omgivande verksamheter visar att platsen är olämplig. Nacka Miljövårdsråd hänvisar beträffande dessa till det som föreningen och andra anfört i Mark- och miljödomstolen.

Frentabs tunga transporter på Lagnövägen utgör en följdverksamhet till den ansökta verksamheten som Frenab har ansvaret för. Vid prövningen skall därför enligt domstolen hänsyn tas till transporterna. Därav följer enligt Nacka Miljövårdsråd att ett eventuellt tillstånd skall förenas med bl a bullervillkor utefter Lagnövägen till skydd för besökare i naturreservatet på ömse sidor av vägen och för golfverksamheten.

I mark- och miljödomstolen föreslog Frentab ett villkor som innebar en begränsning av antalet tunga transporter till 450 per dygn på Lagnövägen fram till dess att säkerhetshöjande åtgärder vidtagits. Därefter kan den tunga trafiken komma att öka till mellan 1 300 och 2 000, allt beroende på snittlast och antalet arbetsdagar.

Domstolen fann emellertid vid sin bedömning att det saknas en samlad utredning av vilka behov som finns på Lagnövägen och vilka åtgärder som långsiktigt behöver utföras. En sådan utredning saknas fortfarande.

Det enda Frentab i detta avseende justerat i Mark- och miljööverdomstolen är ett ändrat förslag till transportvillkor. Nu begränsas de tunga transporterna till dagens 155. Men bara i avvaktan på att säkerhetshöjande åtgärder vidtagits. Därefter kan den tunga trafiken komma att öka till mellan 1 300 och 2 000, allt återigen beroende på snittlast och antalet arbetsdagar.

Frentab har ingen rådighet över de säkerhetshöjande åtgärderna. Trafikverket, som är väghållare, har såvitt bekant ännu inte ens beslutat att inleda en studie om nödvändiga säkerhethöjande åtgärder på Lagnövägen. Trafikverket har dessutom uppgivit att man inte har någon möjlighet att finansiera åtgärderna förrän efter 2029. Alla eventuella åtgärder, inklusive gång- och cykelväg vid sidan av Lagnövägen, kräver dessutom dispens från föreskrifterna för naturreservatet. Allt detta leder till en mycket oviss framtid för de säkerhetshöjande åtgärder som Frentab eftersträvar.

Nacka Miljövårdsråd vill framhålla att trafiksituationen på Lagnövägen redan idag är mycket besvärlig. Frentabs förslag om 155 tunga transporter in och ut per dag kommer med nödvändighet att förutsätta större fordon med tyngre last med släp. En sådan utveckling kommer att försämra trafiksituation på Lagnövägen alldeles oberoende av säkerhetshöjande åtgärder.

Konsekvensen av Frentabs yrkande är att en sammanhållen prövning av verksamheten blir omöjlig. Nacka Miljövårdsråd menar att det är orimligt att överlämna till tillsynsmyndigheten att bedöma en fråga som är avgörande för tillåtligheten av den sökta verksamheten.

Nacka Miljövårdsråd motsätter sig därför bifall till överklagandet. Om domstolen skulle finna att tillstånd kan ges bör återförvisning ske till Mark- och miljödomstolen för prövning i sak av erforderliga villkor. Sådana har inte utretts inom ramen för handläggningen i Mark- och miljödomstolen.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman

Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/frentabtillstand3.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
070-5571039
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se