Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och Nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2019-01-30Till:   Länsstyrelsen i Stockholms län
Att: Linn Knutmejer
Box 22067
104 22   Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se

Kopia:   Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
131 81   Nacka
registrator.plan@nacka.se
 
Miljöenheten Nacka
miljoenheten@nacka.se


Yttrande över Frentabs ansökan om ökade transporter, dnr 607-2019


Nacka Miljövårdsråd vill härmed avlämna följande yttrande beträffande ansökan från Frentab anläggning AB om utökad trafik till och från anläggningen vid Kovik, Velamsund.

Frentab har begärt att få utöka antalet transporter från 140 till 220 in och ut. Dessutom vill Frentab, utöver de 220, ta emot lastbilar som lämnat SUEZ tomma för att därefter lastas hos Frentab.

Vi motsätter oss ett utökat antal transporter därför att det strider mot villkor 1 i nu gällande tillstånd.

Mark- och miljödomstolen fastställde den 18 juni 2018 länsstyrelsens beslut att i enlighet med villkor1 begränsa antalet transporter till och från anläggningen till 140. Vi menar att om Frentab vill utöka antalet transporter utöver detta tillstånd borde det kräva att Frentab ansöker om ett nytt tillstånd.

Trafikverket yttrade sig i samrådet och avstyrkte ytterligare tung trafik.

Vi motsätter oss att tomma bilar från Suez inte inkluderas i de tillåtna 140 transporterna.

Utökningen av antalet transporter genererar inte bara mer buller från de tunga transporterna, de kommer också medverka till att ytterligare försämra trafiksäkerheten på den olycksdrabbade Lagnövägen, som är smal, saknar gång- och cykelbana samt har flera skymda kurvor.

Vi menar att orimligt att nu besluta om ytterligare transporter när Mark- och miljödomstolen har för prövning Frentabs ansökan om förnyat tillstånd där bl a frågan om transporter kommer att avhandlas.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/frentabtransporter.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se