Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd

Verksamhetsberättelse för 2018

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.nackamiljo.se/nmrv2018.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Thomas Åhlin
Anne-Marie Egerö
Ingwar Eklund
Mats Husén
Annelie Kurttila
Ninni Lindberg
Styrelsesuppleanter Carina Andersson
Torgny Domeij
Lina Olsson
Revisorer Sten Hjalmarsson
Karl Siik
Revisorssuppleant       Folke Procopé
Valberedning Max Plunger
Karl Siik

Årsmötet

Årsmötet hölls den 27 mars 2018 i Dieselverkstaden och var välbesökt. En politiker från varje parti i Nackas kommunfullmäktige hade bjudits in för att debattera med varandra och svara på frågor från publiken om Nackas grönområden – debatt med politiker. Inbjudna politiker: Hans Peters (C), Gunilla Grudevall-Steen (L), Anders Tiger (KD), Per Chrisander (MP), Cathrin Bergenstråhle (M), Christina Ståldal (NL), Khashayar Farmanbar (S), David Bergquist (SD), och Rolle Eriksson (V). Debattledare var Eva Nisser.   Affisch.   Årsmötesprotokoll 2018.

Styrelsemöten

Under 2018 har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden (23/1, 27/2, 3/4, 2/5, 12/6, 28/8, 2/10, 6/11, 11/12).

Arrangemang

Vad händer i Skutviken i Skogsö naturreservat? lördag 21 april 2018. Stor marina planeras. Tillsammans med Saltsjöbadens Naturskyddsförening.

Vandring i den hotade urskogen Ryssbergen. söndag 19 augusti 2018, kl. 11 från Birkavägen ledde Ronny Fors, en vandring med ca 90 deltagare. Nätverket Rädda Ryssbergen (Naturskyddsföreningen i Nacka, Nacka Miljövårdsråd och Forum Finntorp).   Affisch

Demonstration för klimatet och mot Östlig förbindelse samt mot bebyggelse i Ryssbergen. fredag 30 november 2018, tillsammans med 'Fridays for fortune', Naturskyddsföreningen, Forum Finntorp. Artikel i Mitt i nacka 2018-12-04.

Miljövårdsnytt

Under 2018 har ett nummer av Miljövårdsnytt utkommit. Tidningen har sänts till medlemmar, till bibliotek och till kommunstyrelsen.

Hemsida

På Nacka Miljövårdsråds webbsida http://www.nackamiljo.se finns information om Miljövårdsrådets organisation, aktiviteter, medlemskap samt länkar till samtliga publikationer och remissvar från Miljövårdsrådet. Där finns även länkar till information kring samtliga planärenden i Nacka Kommun och en kort summering kring varje ärende. Webbsidan uppdateras löpande, oftast flera gånger per vecka.

Facebooksida

På Nacka Miljövårdsråds Facebooksida https://www.facebook.com/NackaMiljovardsrad/ finns många bilder och länkar till aktuella händelser och aktiviteter som rör miljö och klimat.

Nyhetsbrev

Under 2018 har ett nyhetsbrev om pågående remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress till föreningen. Brevet hänvisade till mer detaljerad information på hemsidan.

Debattartiklar

Under året har vi fått fyra debattartiklar publicerade i Nacka Värmdö Posten:

Aktiviteter

Representant för Miljövårdsrådet har deltagit i:

 • Möte med Ny Grön Stad, Brygghuset, Norrtullsg., 16/1.
 • Möte med Trafikval Öst, Brygghuset, Norrtullsg., 18/1.
 • Workshop om Flatenområdet, Skarpnäcks kulturhus 22/1.
 • Mark- och Miljödomstolens huvudförhandling om Skurubron, Augustendalsv. 20, 14/2.
 • Under ytan – Om Östersjöns hälsa och framtid med Hans Kautsky, Boosalen, 20/2.
 • Möte med Ny Grön Stad, Brygghuset, Norrtullsg., 6/3.
 • Samrådsmöte om Knutpunkten, Orminge, Betsöv. 2B, 6/3.
 • Workshop om Flatenområdet, KTH, Teknikringen 10B, 8/3.
 • Föreningen Rädda Ältasjöns möte, Lovisedalstorpet, 12/3.
 • Möte med Trafikval Öst, Brygghuset, Norrtullsg., 13/3.
 • Samrådsmöte om Fisksätra entré, Fisksätra folkets hus, 15/3.
 • Vattnets kretslopp i Nacka med Birgitta Held-Pauli, Boosalen, 20/3.
 • Naturskyddsföreningens internationella verksamhet med Gudrun Hubendick, Saltsjöbadens församlingshem, 26/3.
 • Möte med Trafikval Öst, Brygghuset, Norrtullsg., 9/4.
 • Workshop om Flatenområdet, Åsögatan 121, 10/4.
 • IVLs Konferens Nya tekniker för ett klimatsmart samhälle, KTH, 12/4.
 • Möte med Ny Grön Stad, Brygghuset, Norrtullsg., 17/4.
 • Möte med nätverket Hela Nacka, Nacka stadshus, 3/5.
 • Klimatriksdag, lämnade 12 förslag till Sveriges riksdag, Aula Magna, 4/5-6/5.
 • Möte med Rädda Ryssbergen, Studiefrämjandet Finntorp, 7/5.
 • Naturvandring i Porsmosseområdet med Ronny Fors, 13/5.
 • Samrådsmöte om detaljplan för Skönviksvägen, stadshuset, 15/5.
 • Möte med Ny Grön Stad, Brygghuset, Norrtullsg., 28/5.
 • Möte med Alternativ stad, ABF-huset, 31/5.
 • Möte med Trafikval Öst, Brygghuset, Norrtullsg., 7/6.
 • Workshop om Flatenområdet, Skarpnäcks kulturhus, 11/6.
 • Samrådsmöte om plan för Lillängens förskola, stadshuset, 11/6.
 • Samrådsmöte om plan för Myrsjö sporthall, stadshuset, 20/6.
 • Samrådsmöte om maximering av antal bostäder per tomt, Norra Boo, stadshuset 22/8.
 • Debatt om gatukostnader, Boo och Lännersta Villaägareförening, Nacka Aula, 23/8.
 • Debatt om bostäder, skolor, bad, trivsel, fritid och demokrati, Fisksätra folkets hus, 27/8.
 • Debatt om förtätning, grönområden, trafik och demokrati, Boo folkets hus, 29/8.
 • Vandring från Myrsjön med Sågsjön med Tomas Fasth, 2/9.
 • Möte med Ny Grön Stad, Brygghuset, Norrtullsg., 10/9.
 • Mark- och miljödomstolens huvudförhandling om Dagvattenrening i Kyrkviken, Lustigkulla konferens, Liljeholmen, 18/9.
 • Workshop om Flatenområdet, Skarpnäcks kulturhus, 26/9.
 • Samrådsmöte om plan för Dalkarlsängen, Boo gårds skola, 15/10.
 • Möte med Rädda Ryssbergen, Studiefrämjandet Finntorp, 22/10.
 • Möte med Trafikval Öst, Brygghuset, Norrtullsg., 23/10.
 • Möte med Ny Grön Stad, Brygghuset, Norrtullsg., 30/10.
 • Möte med nätverket Hela Nacka, Boo folkets hus, 8/11.
 • Hur kan vi minska mängden mikroplaster i haven? med Berit Gewert, Boosalen, 27/11.
 • Möte med Ny Grön Stad, Brygghuset, Norrtullsg., 28/11.
 • Möte med Trafikval Öst, Brygghuset, Norrtullsg., 29/11.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar m fl varit representerat vid tre sammankomster (12/2, 16/5, 3/9, ett möte 19/11 ställdes in) i kommunens Naturvårdsråd med politiker och tjänstemän. Har bl a behandlat skötseln av Nackas naturreservat, och arbeten med naturreservatsbildning av Skuruparken, Ryssbergen och Skarpnäs. Vidare om bl a Älta våtmark, Konstgräsplaner, Nackas översiktsplan, Erstaviks framtid, Rening av Dagvatten till Järlasjön. Vid mötet 16/5 presenterade Nacka Miljövårdsråd sin verksamhet.

Samrådsyttranden, granskningsyttranden, överklaganden och skrivelser

Alltsedan Nacka Miljövårdsråd bildades 1969 har vår huvuduppgift varit att påverka kommunens beslut i frågor som rör miljön genom att framföra synpunkter till kommunen i form av remissvar och skrivelser, ordna och deltaga i debatter och möten etc.

Nacka Miljövårdsråd har under 2018 avgivit samrådsyttranden, granskningsyttranden och skrivelser i följande frågor:

På styrelsens uppdrag


Jan Åman
ordförande

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
ordf@nackamiljo.se
www.nackamiljo.se