Introduktion till remissen:
Ny sträckning, troligen markförlagd, av 70 kV kraftleding genom Tollare

Man vill ge kraftledningen ny sträckning genom Tollare naturreservat.

I samband med begyggelse i Tollare vill man flytta kraftledningen, troligen markförlägga den. Man har även tittat på alternativ dragning av kraftledningen som luftledning.

2015 års förslag från Vattenfall fanns på deras webb, nu borttaget. Bilaga 2 som visar naturvärden och nyckelbiotoper.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls torsdag 19 november 2015 kl. 17.00-19.30 i NCC:s projektkontor i Tollare, Hedenströms väg 21.

Synpunkter på första samrådsförslaget skulle vara vara inne senast 2015-12-04 till Johnny.Carlberg@sweco.se eller Sweco Energuide AB, Jonny Carlberg, Box 34044, 100 26 Stockholm.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående första samrådsförslaget, 2015-12-04.

Ett andra reviderat förslag presenteras av Vattenfall i september 2016, nu borttaget från Vattenfalls webb. Här saknas kartan över berörda intressen med nyckelbiotoper och naturvärden som finns som bilaga 2 till 2015 års förslag.

Ett samrådsmöte i form av öppet skulle hållits onsdag 28 september 2016 kl. 17.00-19.30 i Tollare folkhögskola, Åhlbergs väg 1, men hölls istället i annan lokal i närheten utan vägvisning från angiven plats.

Synpunkter på andra samrådsförslaget skulle vara vara inne senast 2016-10-14 till Johnny.Carlberg@sweco.se eller Sweco Energuide AB, Jonny Carlberg, Box 34044, 100 26 Stockholm.

Nacka Miljövårdsråds yttrande angående andra samrådsförslaget, 2016-10-14.

Ärendet låg 2018 hos Energimarknadsinspektionen som ska avgöra om Vatenfall får tillstånd. Det är av allt att döma samma förslag som vi svarade på 2016. För aktuellt sträckningsförslag se miljökonsekvensbeskrivningen sidan 32.

Synpunkter skulle vara inne till registrator@ei.se eller via ett webbformulär eller till Energimarknadsinspektionen, Box 155, 631 03 Eskilstuna senast 2018-11-15, ange ärende 2017-102985.

Nacka Miljövårdsråds yttrande till Energimarknadsinspektionen inför tillståndsprövningen, 2018-11-15.

I april 2021 kommer ännu en chans att ha synpunkter, 2021-04-09.

Det nya förslaget ligger här. Det verkar vara nästan samma förslag som tidigare.

Kompletterande informtion: Artfynd Naturvärdesinventering.

Synpunkter på tredje samrådsförslaget skulle vara vara inne senast 2021-05-17 till Johnny.Carlberg@sweco.se eller Sweco Sverige AB, Jonny Carlberg, Box 34044, 100 26 Stockholm.

Nacka Miljövårdsråds yttrande till Sweco, 2021-05-17.

Sweco Energuide AB:s handläggare är Johnny Carlberg, 070-2174873.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-06-22