Introduktion till remissen:
Detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund (Område C)

Man vill ansluta fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp och rusta upp vägarna och tillåta större hus. Detta torde medföra så höga kostnader för fastighetsägarna att de fastigheter som nu är fritidshus i regel kommer att omvandlas till permanentbostäder.

Inom området finns flera kulturhistoriskt intressanta byggnader. Förslaget reglerar var det får finnas bryggor.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 för att senare återkomma och fanns till 2010-11-24 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2010/64 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-11-24.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2010-11-24.

Det första utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2018 och fanns till 2011-06-21 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på första utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2010/64 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-06-21.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över första utställningsförslaget, 2011-06-21.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2014-11-24.

Länsstyrelsen upphävde planen därför att en gångväg varit utesluten ur planförslaget. Kommunen vill rätta sig efter detta.

Det andra utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2018 och fanns till 2016-01-31 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på andra utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2010/64-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-01-31.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över andra utställningsförslaget, 2016-01-29.

Kommunfullmäktige antog den reviderade detaljplanen 2016-06-20.

Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut 9 maj 2017 eftersom detaljplanens bestämmelser för äldre byggnader som inte föjer planen var otydliga.

Det nu aktuella tredje utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-01-29 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

På denna underrättelse men inte i handlingarna framgår vad som ändrats sedan andra utställningen.

Synpunkter på tredje utställningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-01-29, ange KFKS 2010/64-214.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över tredje utställningsförslaget, 2018-01-29.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen, 2018-11-19.

Detaljplanen vann laga kraft 2020-07-01.

Kommunens handläggare är planarkitekt Therese Sjöberg, 7189362.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-07-02