Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2010-11-24
Nacka Miljövårdsråd


Nacka kommun
KFKS 2010/64 214
Planenheten
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
131 81   Nacka

Synpunkter på detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund

Nacka Miljövårdsråd har inget att erinra mot föreslagen detaljplan.

Permanentbosättning i sommarstugeområdena runt Stockholm är en process som knappast går att stoppa. Vatten- och avloppsfrågan måste då finna en bestående lösning.

I miljöredovisningen ges intrycket av att kommunen har förstått de kulturella värden som föreligger i området, vilket vår förening naturligtvis uppskatta. Det är viktigt att de större s.k. grosshandlarvillorna omges av tillräckligt stor "friyta". Det är också viktigt att oreglerad verksamhet, såsom bryggbyggen, nere vid stränderna hålls under uppsikt och beivras omedelbart när det uppdagas.

Att vår förening gärna ser öppna diken så lång möjligt, liksom grusvägar, behöver knappast upprepas.

Rent generellt tycker vår förening att tomtytor i områden av denna typ med styckebyggda villor och tillbyggda sommarstugor i varierande "stilar" inte bör understiga 1000 kvadratmeter. Inte heller bör mer än 10 procent av tomtytan bebyggas. Alltför stora byggnader - bostadshus och uthus/garage - på för små tomter ger ett villaområde ett disharmoniskt intryck. Exempel på sådan överexploatering återfinns både i Boo och i vår grannkommun Värmdö. Detta kan på längre sikt ge ett område "dålig anseende" med tråkiga följder.

För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/sommarbo.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se