Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2011-06-21
Nacka Miljövårdsråd
Nacka kommun
KFKS 2010/64 214
Planenheten
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
131 81   NackaYttrande över utställd detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund


Nacka Miljövårdsråd har tagit del av de förslagna förändringarna. Vi har inga synpunkter på dessa som ändrar vårt tidigare remissvar i ärendet. Vi tror oss förstå att i den nya planen så har några fritidsbåtbryggor på kommunens mark planerats in (betecknade wv). Verkar förståndigt, då kan förväntas att privata bryggor på kommunens mark så sakteliga försvinner.

Nacka Miljövårdsråd har inget att erinra mot föreslagen detaljplan.

Permanentbosättning i sommarstugeområdena runt Stockholm är en process som knappast går att stoppa. Vatten- och avloppsfrågan måste då finna en bestående lösning.

I miljöredovisningen ges intrycket av att kommunen har förstått de kulturella värden som föreligger i området, vilket vår förening naturligtvis uppskatta. Det är viktigt att de större s.k. grosshandlarvillorna omges av tillräckligt stor "friyta". Det är också viktigt att oreglerad verksamhet, såsom bryggbyggen, nere vid stränderna hålls under uppsikt och beivras omedelbart när det uppdagas.

Att vår förening gärna ser öppna diken så lång möjligt, liksom grusvägar, behöver knappast upprepas.

Rent generellt tycker vår förening att tomtytor i områden av denna typ med styckebyggda villor och tillbyggda sommarstugor i varierande "stilar" inte bör understiga 1000 kvadratmeter - och detta måste ses som ett absolut minimum. Inte heller bör mer än 10 procent av tomtytan bebyggas. Alltför stora byggnader - bostadshus och uthus/garage - på för små tomter ger ett villaområde ett disharmoniskt intryck. Exempel på sådan överexploatering återfinns både i Boo och i vår grannkommun Värmdö. Detta kan på längre sikt ge ett område "dålig anseende" med tråkiga följder.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/yttrsommarbo.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se