Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2016-01-29
Nacka Miljövårdsråd


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2010/64-214
Nacka kommun
131 81 Nacka
registrator.plan@nacka.se


Yttrande över andra utställningsförslag för detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund.


Nacka Miljövårdsråd anser att södra delen av Fagernäsvägen bör ingå i detaljplanen och utgöra allmän gångväg.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som
http://www.nackamiljo.se/yttrsommarbo2.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se