Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2018-01-29
Nacka Miljövårdsråd

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2010/64-214
Nacka kommun
131 81 Nacka
registrator.plan@nacka.se

Yttrande över tredje utställningsförslag för detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund.

Nacka Miljövårdsråd har tagit del av de förslagna förändringarna. Vi har inga synpunkter på dessa som ändrar vårt tidigare remissvar i ärendet. Nacka Miljövårdsråd har inget att erinra mot föreslagen detaljplan.

Nacka Miljövårdsråd anser att södra delen av Fagernäsvägen bör ingå i detaljplanen och utgöra allmän gångväg.

Det är också viktigt att oreglerad verksamhet, såsom bryggbyggen, nere vid stränderna hålls under uppsikt och beivras omedelbart när det uppdagas.

Rent generellt tycker vår förening att tomtytor i områden av denna typ med styckebyggda villor och tillbyggda sommarstugor i varierande "stilar" inte bör understiga 1000 kvadratmeter tomtstorlek - och detta måste ses som ett absolut minimum. Inte heller bör mer än 10 procent av tomtytan bebyggas.

Att vår förening gärna ser öppna diken så lång möjligt, liksom grusvägar för att så långt som möjligt förhindra översvämningar och utsläpp av orenat dagvatten i Östersjön kvarstår som svar i ärendet.

Strandskyddet måste upprätthållas för att skapa möjlighet för människorna att fritt ströva längs våra stränder – en viktig faktor för livskvalité och glädje för kommuninnevånarna.

För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/yttrsommarbo3.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se