Introduktion till remissen:
Program för Bergs gård

Man vill tätbebygga det område som nu är Bergs oljehamn med ca 2000 bostäder.

På platsen ligger nu en oljehamn. Nacka kommun ha försökt säga upp arrendeavtalet men Circle K har tagit frågan till domstol och hävdar att depån behövs samt att Nacka kan ha gjort något formaliefel vid uppsägningen, detta framgår delvis på sid 56 i programförslaget. Området måste saneras innan det bebyggs.

Miljö- och stadbyggnadsnämndens majoritet (M, KD och L) beslöt 2017-11-08 att man även ville bebygga branterna ner mot vattnet, programförslaget är således föråldrat redan när det går ut på remiss.

Öppet hus om programförslaget hålls i Nacka stadshus den 29 november 2017 kl 17.30-20.00. En presentation av förslaget och frågestund kommer att ske 18.15-18.45.

Programförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2018-01-12 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på programförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-01-12, ange KFKS 2014/381-214.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 12 januari 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Kommunens handläggare är planarkitekt Hans Adrasko, 7189891 och projektledare Jacob Gerson.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-11-21