Introduktion till remissen:
Program för Bergs gård

Man vill tätbebygga det område som nu är Bergs oljehamn med ca 2000 bostäder.

På platsen ligger nu en oljehamn. Nacka kommun ha försökt säga upp arrendeavtalet men Circle K har tagit frågan till domstol och hävdar att depån behövs samt att Nacka kan ha gjort något formaliefel vid uppsägningen, detta framgår delvis på sid 56 i programförslaget. Området måste saneras innan det bebyggs.

Miljö- och stadbyggnadsnämndens majoritet (M, KD och L) beslöt 2017-11-08 att man även ville bebygga branterna ner mot vattnet, programförslaget är således föråldrat redan när det går ut på remiss.

Ett öppet hus om programförslaget hölls i Nacka stadshus den 29 november 2017 kl 17.30-20.00. Förslaget presenterades 18.15-18.45.

Programförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-01-12 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-01-12, ange KFKS 2014/381-214.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående programförslaget, 2018-01-12.

Kommunen meddelar att eftersom det beslutats efter förlikning att Circle-K får behålla tomträtten till 2036 läggs programarbetet ner och återupptas tidigast år 2030, 2021-01-28.

Kommunens handläggare är planarkitekt Hans Adrasko, 7189891 och projektledare Jacob Gerson.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-01-29