Introduktion till remissen:
Detaljplan för Ryssbergen

Man vill bebygga den mer lättillgängliga delen av Ryssbergen, "Stockholms närmaste urskog". Hit vill man flytta ett bilförsäljningsföretag och bygga bostäder, bl. a. ett antal höga hus.

Området har mycket höga naturvärden med bl.a. gamla tallar i 400-årsåldern och är hemvist för ett flertal ovanliga djurarter.

Förslaget från 2021 att bilda naturreservat av en del av den återstående delen av Ryssbergen finns här.

Varför vill inte MP rädda Ryssbergen?, debattartikel i NVP 2016-07-12.

Exploatera inte Ryssbergen, debattartikel på nvp.se 2018-06-18.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-08-27 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 20 juni 2018 17:30-19:30 i Nacka stadshus, lokal "Björknäs".

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/97-214 Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-08-27.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2018-08-27.

Länsstyrelsens remissvar om Ryssbergen, 2018-09-06.

Avbryt detaljplaneringen av Ryssbergen, debattartikel i NVP tillsammans med Nätverket Rädda Ryssbergen och Naturskyddsföreningen Nacka, 2018-12-04.

Demonstration 2018-11-30 för klimatet och mot Östlig förbindelse samt mot bebyggelse i Ryssbergen, Mitt i nacka 2018-12-04.

"Lägg ner planerna för Ryssbergen", Naturskyddsföreningen, Nätverket Rädda Ryssbergen och Nacka Miljövårdsråd i NVP, 2020-12-08.

"Skövling av urskog rimmar illa med ett grönt Nacka", Naturskyddsföreningen, Nätverket Rädda Ryssbergen och Nacka Miljövårdsråd i NVP, 2021-01-06.
Svar på "C: Vi vill rädda Ryssbergen", 2020-12-15.

Digital namninsamling: Rädda Ryssbergen, en unik urkog i Nacka stad! 2021.

Rädda Ryssbergens webbsidor. Nätverket Rädda Ryssbergen består av Naturskyddsföreningen i Nacka, Nacka Miljövårdsråd och Forum Finntorp.

Förslaget när Milö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt att skicka det till granskning.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnen beslöt i stor oeninghet att sända förslaget på granskning, protokollsutdrag, 2020-12-09.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2021-03-01 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2016/97-214, 131 81 Nacka senast 2021-03-01.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 1 mars 2021 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2021-03-01.

Det har kommit in ca 260 svar till kommunen i detta ärende.

Länsstyrelsens remissvar, 2021-03-26.

Nonchalans från politikerna i Ryssbergsfrågan, insändare i Nacka Värmdö Posten, 2022-02-08.

Skyltkupp i Ryssberghen, Artikel på nvp.se 2022-02-08.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 20220-02-21, se reservationer och protokollsanteckningar här, kan överklagas senast 2022-03-17.

Nacka Miljövårdsråd överklagar beslutet, 2022-03-17. (Mål P 2053-22)

Nacka Miljövårdsråd komplettering av överklagandet, 2022-04-22.

Omfattande skrivelse från domstolen (311 sidor, 23 MB) med ett flertal hopslsgna dokument om beslut och förslag i dnr P2053-22, aktbilaga 46. Vi kan komma med yttrande, senast 2022-08-29.

Nacka Miljövårdsråds yttrande till Mark- och miljödomstolen, 2022-08-29.

Mark- och miljödomstolen kallar till sammanträde tisdag 27 september 2022 kl. 09:15 i Sal 3, Sicklastråket 1, Nacka

Protokoll från domstolens sammanträde 27 september 2022.

Tyvärr avslog Mark- och miljödomstolen överklagandet, 2022-10-21. Kan överklagas senast 2022-11-11.

Nacka Miljövårdsråd överklagar till Mark- och Miljööverdomstolen, 2022-11-11.

Nacka Miljövårdsråd kompletterar överklagan till Mark- och Miljööverdomstolen, 2022-12-19.
Dagvatten_Ryssbergen.pdf
Lst_Ryssbergsres_remissvar.pdf
Lst_Ryssbergen_remissvar.pdf

Beklagligtvis beslöt Mark- och miljööverdomstolen (Svea hovrätt) sig för att inte ta upp målet, 2023-03-28.

Detaljplanen vann laga kraft, 2023-03-29.

Kommunens handläggare är planarkitekt Monika Stenberg.

Senast ändrad av Jan Åman 2023-04-05