Introduktion till:
Instängslingar i Velamsunds naturreservat

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslöt 2017-01-25 att ge standskyddsdispens för instängsling av betydande områden i Velamsunds naturreservat.

Karta över instängslingarna i handlingarna till beslutet.

Nacka Miljövårdsråds överklagan av strandskyddsdispens för instängslingar i Velamsunds naturreservat, 2017-02-22.

Länsstyrelsen beslöt att avslå överklagandet, 2017-06-26. (Dnr 5051-6700-2017)

Nacka Miljövårdsråd överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, 2017-08-01. (Dnr 5051-33609-2017)

Nacka kommun har bemött vårt överklagande, vi kan svara senast 2018-02-07. (Mål M 4472-17)

Nacka Miljövårdsråds kompletterade av överklagandet, 2018-02-07.

Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet, 2018-02-20. Kan överklagas senast 2018-03-13.

Nacka Miljövårdsråd överklagar avslaget till Mark- och miljööverdomstolen, 2018-03-13. (Mål M 2571-18)

Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd, 2018-04-17.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-04-18.