Introduktion till remissen:
Detaljplan för Myrsjö sportcentrum

Man vill bygga en simhall och fylla ut en våtmark för att anlägga 140 parkeringsplatser. Djupa diken anläggs för att leda dagvatten till en damm. Parkeringsplatsen kan komma att bebyggas.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-08-15 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 20 juni 2018 17:00-19:00 i Nacka stadshus, Granitvägen 15.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2017/285, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-08-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2018-08-15.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2019-11-27 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2017/285, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2019-11-27.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen, 2020-05-18.

Detaljplanen vann laga kraft, 2021-01-09.

Kommunens handläggare är planarkitekt Anna Ellare, 08-7189880 och projektledare Per Jacobsson 08-4125345.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-01-20