Introduktion till remissen:
Detaljplan för Östra Finnbodavägen

Man vill bygga ytterligare bostadshus på en tomt i norra branten vid Östra Finnbodavägen, All parkering måste ordnas utanför denna plan.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-05-02 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls tisdag 18 april 2017 17:00-18:30 i Nacka stadshus.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2015/115-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-05-02.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2017-05-02.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-04-24 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2015/115-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-04-24.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2018-04-24.

Kommunfullmäktige antog planförslaget, 2018-09-17.

Nacka Miljövårdsråd överklagade detaljplanen till Mark- och miljödomstolen, 2018-10-17.

Nacka Miljövårdsråd kompletterar överklagan av detaljplanen till Mark- och miljödomstolen, 2018-11-09.

Nacka Miljövårdsråds komplettering med anledning av Nacka kommuns yttrande, 2019-04-15.

Nacka Miljövårdsråds presentation vid domstolsförhandlingen, 2019-04-16.

Mark- och miljödomstolen avslog överklagan, 2019-05-22.

Nacka Miljövårdsråd överklagar Mark- och miljödomstolens avslag till Mark- och miljööverdomstolen, 2019-06-12.

Mark- och miljööverdomstolen beslöt att inte bevilja prövningstillstånd, 2019-10-30.

Kommunens handläggare är planarkitekt Emelie Resvik, 070-4319666 och projektledare Björn Bandmann.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-12-30