Introduktion till remissen:
Detaljplaneändring, max två bostäder per fastighet, i fem områden i norra Boo

Man vill för fem detaljplaner i norra Boo införa en ändring så att det på varje fastighet maximalt får finnas två bostadslägenheter, med unantag för fastigheter som fått bygglov för fler lägenheter.

De fem samrådsförslagen finns tillgängliga på kommunens webbsidor och fanns till 2018-09-06 i Nacka stadshus och på biblioteket i Orminge. Det gäller detaljplanerna:

Sångfågelvägen - Riset (DP 536), Dnr MSN 2017/181.
Bjönbergsområdet (DP 506), Dnr MSN 2017/182.
Vikinghillsvägen (DP 541), Dnr MSN 2017/183.
Sydöstra Kummelnäs (DP 560), Dnr MSN 2017/184.
Solviksområdet (DP 497), Dnr MSN 2017/185.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 22 och 23 augusti 2018 17:00-19:00 i Nacka Stadshus, Granitvägen 15.

Synpunkter på samrådsförslagen skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-07-02, ange diarienumer.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 6 september 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråd samrådsyttrande över förslaget, 2018-09-06.

Kommunens handläggare är planarkitekt Felicia Liabäck Löwstett, 070-4317938.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-12-13