Introduktion till remisserna:
Tunnelbana till Nacka

I februari-mars 2015 gällde remissomgången bl a lägen för stationsuppgångar till stationerna Sickla, Järla och Nacka C.

Stockholms läns landsting inbjöd till samråd inför upprättande av järnvägsplan och tillståndsansökan enligt miljöbalken för tunnelbana mellan Kungsträdgården och Nacka C.

Här finns information om tidigare samråd om alternativa sträckningar.

Handlingarna finns här på webben och till 2015-03-12 i biblioteken i Forum och Dieselverkstaden, i Nacka Stadshus samt i Kulturhuset och andra platser i Stockholm.

Samrådsmöten hölls klockan 15.00 till 20.00 i:
Spårvägsmueet, Tegelviksg. 22    Torsdag 19 februari 2015
Dieselverkstaden Måndag 2 mars 2015
Nacka stadshus Onsdag 4 mars 2015

Synpunkter på samrådsförslaget om läget för stationsuppgångar m.m. skulle vara vara inne till tbananacka@sll.se eller Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, 104 22 Stockholm, senast 2015-03-12.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådet om stationsuppgångar m.m., 2015-03-12.

Från 8 oktober till 2 november 2015 var det samråd inför byggskedet och upprättande av järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning.

Det blir stora problem under byggtiden. Man vill ta ett grönområde norr om Värmdöleden med bilinfart från Saltsjöbadsledens anslutningssväng och blockera gångvägen mellan Jarlaberg och Skvaltan. Man vill blockera gångvägen mellan Nacka gymnasium och Järla station. Man tar infartsparkeringen vid Nacka station i anspråk m.m.

Enligt förslaget blir det ingång bara i östra änden vid Järla (nödutgång i väster).

Handlingarna finns här på webben och fanns till 2015-11-02 i biblioteket i Dieselverkstaden, Luma bibliotek, Ljusslingan 26, Hammarby sjöstad, Nacka Stadshus, Nacka kyrkas församlingshem och på ytterligare platser i Stockholm.

Huvuddokumentet, rapporten om byggskedet. Visar sträckningar, uppgångar, arbetstunnlar, etableringsområden etc.

Samrådsmöten hölls klockan 15.00 till 19.00 i:
Restaurang EnArena Globen Onsdag 14 oktober 2015
Spårvägsmueet, Tegelviksg. 22    Måndag 19 oktober 2015
Nacka stadshus Torsdag 22 oktober 2015

Synpunkter på samrådet inför upprättande av järnvägsplan m.m. skulle vara vara inne till tbananackasoderort@sll.se eller Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm, märk kuvertet "Tunnelbana Nacka och Söderort", senast 2015-11-02.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådet inför byggskedet, 2015-11-02.

Från 9 november till 8 december 2016 var det samråd för utbyggnaden av tunnelbana till Nacka och söderort. Detta var även samråd för detaljplanerna för tunnelbanan.

Handlingarna finns här på webben och fanns till 2016-12-08 i biblioteket i Dieselverkstaden, Luma bibliotek, Ljusslingan 26, Hammarby sjöstad, Nacka Stadshus, Nacka kommuns lokal i Forum på plan 1 mittemot Awesome Rags och bredvid Esprit samt på ytterligare platser i Stockholm.

Samrådsmöten hölls klockan 15.00 till 19.00 i:
Ersta konferens, Erstag. 1K Tisdag 15 november 2016
Restaurang EnArena, Globen    Måndag 21 november 2016
Quality hotel, Värmdöv. 84 Tisdag 29 november 2016
Fryshuset, Mårtensg. 6 Torsdag 1 december 2016

Synpunkter på samrådet skulle vara vara inne till tbananackasoderort@sll.se eller Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm, märk kuvertet "Tunnelbana Nacka och Söderort", senast 2016-12-08.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådet om järnvägsplan och detaljplaner, 2016-12-08.

Från 31 januari till 1 mars 2018 var det utställning av Landstingets järnvägsplan för utbyggnaden av tunnelbana till Nacka och söderort.

Landstingets handlingar finns här på webben och fanns till 2018-03-01 i Nacka Stadshus, Tekniska Nämndhuset, Flemingg. 4 samt Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Norra Stationsgatan 69.

Synpunkter på Landstingets granskningsförslag skulle vara vara inne till tbananackasoderort@sll.se eller Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm, märk kuvertet "Tunnelbana Nacka och Söderort", senast 2018-03-01.

Från 7 februari till 12 mars 2018 pågick kommunens granskning av detaljplanerna med anledning av tunnelbanan.

Kommunens detaljplaner för tunnelbanan finns här på webben och fanns till 12 mars i Nacka Stadshus och på biblioteket i Forum.

Yttranden över kommunens detaljplaner skulle vara inne till registrator.plan@nacka.se skriv KFKS 2014/1027-214 i ämnesraden eller Nacka kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2014/1027-214, 131 81 Nacka senast 2018-03-12.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget till järnvägsplan och detaljplaner, 2018-03-01.

Mark- och miljödomstolen kungör att de miljöprövar ansökan om tunnelbana till Nacka synpunkter kunde framföras senast 2018-05-21, ange mål M 1431-17.

Här, under fliken "beslut och handlingar" finns handlingarna i miljöprövningsmålet.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på miljöprövningen av tunnelbanan till Nacka, 2018-05-21.

Nacka kommunfullmäktige antog planförslaget, 2018-09-17.

Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling i mål 1431-17 på Pierska muren, Scheelegatan 14, Stockholm, med början kl. 09.00 den 5-7, 12-14 och 19-20 februari 2019 med reservdag 21 februari. För länk till handligar se ovan.
Ytterligare handlingar, vi kan yttra oss senast 2019-02-05:
Yttrande från SLL, utarbetad av Mannheimer Swartling, 2019-01-28.
Bilaga 1, Rapport från infiltrationstest utfört i december 2018 i området kring Sockenvägen, 2019-01-28.
Bilaga 2, Karta avseende planerad användning av olika injekteringsklasser, 2019-01-28.
Bilaga 3, Uppdaterat förslag till kontrollprogram för grundvatten, 2019-01-28.
Bilaga 4, Kompletterande bullerberäkningar, 2019-01-28.
Bilaga 5, Karta över inventeringsområde och vibrationer, 2019-01-28.
Bilaga 6, Konsoliderad version av yrkaden och villkorsförslag, 2019-01-28.

Mark- och miljödomstolen avgav 2019-06-19 en deldom i mål M 1431-17 där de ger Förvaltning för utbyggd tunnelbana tillstånd för bortledning av grundvatten och buller under byggtiden enligt specifierade regler. Domen är på 127 sidor, undertecknad har erhålligt den på papper. Domen kan överklagas men detta är nog inte ett mål värt att överklaga.

Nacka kommuns handläggare är Therese Sjöberg, 7189362 och Per Jacobsson, 4125345.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-06-26