Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och Nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2018-05-21Nacka Tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 1104
131 26  Nacka strand
mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Kopia:   Stockholms Läns Landsting
Box 22550
104 23  Stockholm
tbananackasoderort@sll.se

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se
Miljöenheten, Nacka kommun
miljoenheten@nacka.se
Trafikenheten, Nacka kommun
trafik@nacka.seSynpunkter på miljöprövning av tunnelbana till Nacka, mål M 1431-17


Nacka Miljövårdsråd har tagit del av underlaget för miljöprövningen samt järnvägsplaner på landstingets webbsidor.

Nacka Miljövårdsråd har fokuserat på den del av tunnelbanan som ligger i Nacka, d v s stationerna Sickla, Järla och Nacka centrum. Vi är positiva till den nya tunnelbanan. Vi ser positiva effekter på utsläpp och klimat genom minskad biltrafik, mindre bilköer samt fler och bättre möjligheter för boende, främst på Sicklön, att transportera sig med kommunala färdmedel.

Vi vill avge följande synpunkter på förslaget:

Sprängningar och annat störande ljud

Det är viktigt att minimera störningar för boende och resande under byggskedet. Byggskedet sammanfaller med flera andra stora projekt i Nacka. Några exempel: byggandet av Nacka Stad, upphöjning av Saltsjöbanan, ombyggnad av Järlaleden, Värmdövägen och Vikdalsvägen m fl blir stadsgator, eventuell överdäckning av Värmdöleden, byggande av bussterminal i Nacka centrum.

Under byggtiden kommer många närboende att störas av sprängningarna för tunnelbanan, det är helt nödvändigt att tydligt begränsa de tider under vilka sprängning får förekomma. Befintliga byggnader kan komma att skadas, det är viktigt att sprängningarna sker försiktigt för att minska risken för skador.

Även transporter och annan verksamhet som genererar buller måste tydligt begränsas till volym och tid.

Bortledande av grundvatten

Tunnelbanan måste givetvis konstrueras så att grundvattnet i området inte allvarligt påverkas. Detta kan innebära att man tvingas täta tunnlarnas väggar så att endast en obetydlig mängd rinner in i tunnlarna och pumpas bort. Även under byggskedet måste påverkan på grundvattnet begränsas och övervakas noga.

Samordna med andra byggprojekt

Byggskedet sammanfaller med flera andra stora störande projekt i Nacka. Några exempel: byggandet av Nacka Stad, upphöjning av Saltsjöbanan, ombyggnad av Järlaleden, Värmdövägen och Vikdalsvägen m fl blir stadsgator, eventuell överdäckning av Värmdöleden, byggande av bussterminal i Nacka centrum.

I byggskedet bör man så långt som möjligt minimera störningar genom samverkan mellan Stockholms Läns Landsting (SLL), Nacka Kommun och Trafikverket i de olika byggprojekten. T ex kan transporter och eventuell krossning av sprängsten vara ett sådant område där samverkan bör kunna ske. Vi begär att i nästa stadium av planeringen få ta del av redovisning av vidtagna åtgärder för samplanering mellan parter och projekt.

Station Sickla

Bygget av östra uppgången vid station Sickla kan komma att ge mycket stora störningar för den hårt trafikerade Värmdövägen då rulltrappan ned mot plattformen ska få sin början mitt under Värmdövägen. Etableringsytan (kallad Alphyddevägen) omfattar här hela Värmdövägen, givetvis måste man under bygget prioritera att trafiken kan komma fram. Det är väsentligt att man under hela byggskedet anordnar bra provisoriska lösningar för gång-, cykel-, buss- och biltrafiken förbi det aktuella arbetsområdet.

Cykelstråket Värmdöstråket som går längs Värmdövägen utgör ett regionalt cykelstråk (Slussen-Gustavsberg) som ska byggas ut till god standard i enlighet med Regional Cykelplan för Stockholms län före 2030. Detta är alltså, till skillnad från fallet för biltrafik, huvudstråket genom Nacka. Även under byggtiden måste provisoriska cykel- och gångvägar hålla en rimlig standard, d.v.s. en någolunda slät asfalt utan alltför besvärliga kurvor.

Framkomligheten för bussar och för fotgängare till provisoriska busshållplatser måste prioriteras.

Trafiken kring etableringsområden och mynningarna på arbetstunnlarna vid station Sickla och Järla blir omfattande. Trafiksäkra skolvägar krävs under hela byggskedet.

Station Järla

Etableringsytan som kallas Järla Östra trafikeras av ett stort antal skolbarn och skolungdomar på Järla Skola, Eklidens Skola, Nacka Musikskola och Nacka Gymnasium. Birkavägen samt korsningen Birkavägen/Järlaleden kan dessutom förväntas få kraftigt utökad biltrafik då nya bostäder i området planeras. Ännu mer östgående bil- och busstrafik blir det i korsningen Birkavägen/Järlaleden om Järlaledens påfart söder om Värmdövägen tas bort. Redan med dagens trafikmängd är denna korsning trafikfarlig, i synnerhet som många barn och unga passerar.

Vi önskar ta del av hur man avser att lösa trafikproblemen under byggskedet, i detta fall i synnerhet för fotgängare och busstrafiken.

Station Nacka centrum

Vid etableringsområdet närmast Skvaltans trafikplats (kallat Skönviksvägen) är det viktigt att inte hindra trafiken mer än absolut nödvändigt på den viktiga och livligt trafikerade gång- och cykelvägen strax utanför tunnelpåslaget. Eventuella provisorier måste vara cykelbara. Lösningen att ansluta till byggtrafik till motorvägen Saltsjöbadsleden framstår som en trafikfarlig lösning.

Etableringsområdet närmast Forum (kallat Stadsparken) omfattar existerande hårt trafikerade vägar och kommer uppenbarligen att medföra omfattande trafikstörningar främst för buss- och biltrafik.

Arbetet måste samordnas med arbetet med överdäckning av Värmdöleden och bygget av bussterminal i anslutning till denna station.

Nacka Miljövårdsråd önskar ta del av hur man avser att lösa trafikproblemen för gående, cyklister, busstrafik och bilister.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/tbananackammd.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
http://www.nackamiljo.se