Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo

Området som omfattar ca 120 fastigheter ligger i anslutning till Baggensstäket. Man avser att dra in kommunalt vatten och avlopp och bygga om vägarna i området.

Den viktiga Lännersta strandpromenad har nu i västra delen tagits bort från de senare förslagen. På en av tomterna (Gammeluddsvägen 22) tillåts nu ett tiotal villor. Flera tomter får styckas. Ett par tomter bildas på naturmark (mittemot Sieverts väg 14).

En del av detta område föreslås bli Kulturreservat Baggesstäket.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2011-06-15 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett samrådsmöte hölls i matsalen i Boo gårds skola, Boovägen 4, Saltsjö-Boo, den 17 maj 2011 kl 18-20.30.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2002/301 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2011-06-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2011-06-15.

Det 2013 aktuella första utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2013-05-22 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på första utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2002/301-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-05-22.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över första utställningsförslaget, 2013-05-22.

2014 föreslogs en ändring. På den stora fastigheten Gammeluddsvägen 22 (Lännersta 1:876) som 2013 föreslogs inrymma två villor och en förskola föreslås nu ett större antal (ca 10?) tvåvåningshus, kanske radhus. Ingen information på kommunens webb eller biblioteken men här finns information om förslaget:  Detaljplanekarta.

Ett samrådsmöte hölls 29 januari 2014 18.00 i Nacka stadshus. En skiss med nio tvåvåningshus som delvis står på stolpar i sluttningar presenterades.

Synpunkter på ändringsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2002/301-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-02-13.

Nacka Miljövårdsråds remissvar avseende ändringsförslaget för Lännersta 1:876 (Gammeluddsvägen 22), 2014-02-13.

Länsstyrelsen fattade 2014-03-24 beslut om upphävande av strandskydd inom området, beslutskartan finns här. Beslutet hindrar Gammeluddshemmets expansion utefter stranden västerut, flera områden för vilka kommunen ville upphäva strandskyddet behåller detta.

I juni 2015 presenteras ett nytt utställningsförslag. Den viktiga strandpromenaden har nu i västra delen tagits bort från förslaget. På en av tomterna (Gammeluddsvägen 22) tillåts nu ett tiotal villor. Flera tomter får styckas. Ett par tomter bildas på naturmark.

Det 2015 aktuella andra utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2015-08-25 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på andra utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2002/301-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-08-25.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över andra utställningsförslaget, 2015-08-25.

Boo Miljö- och Naturvänner, Nacka Miljövårdsråd och Naturskyddsföreningen i Nacka skriver till Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ledamöter om Lännersta strandpromdad, 2016-01-25.

Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd, 2016-11-17. Strandskydd behålls där Lännersta Strandpromenad går över privata tomter.
Tydligare kartor över strandskydd och detaljplan finns här på MSNs handlingar för 2016-11-09.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2016-12-12.

Mark- och miljödomstolen upphävde 2017-12-15 kommunfullmäktiges antagandebeslut för omarbetning.

Det nu aktuella tredje utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-10-15 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Här finns granskningsutlåtandet efter andra granskningen som borde finnas bland kommunens handlingar om granskning 3. Vidare saknas de fyra fortfarande aktuella kartorna Underlag - Inlösen som finns under granskning 2. Samrådsredogörelse efter samrådet gällande Lännersta 1:876 finns inte heller. Påpekanden om att dessa handlingar saknas har inte hjälpt.

Vid behandlingen i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2018-06-20 hade ledamöter synpunkter kring strandpromenaden.

Synpunkter på tredje utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2002/301-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-10-15.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 15 oktober 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över tredje utställningsförslaget, 2018-10-15.

Kommunens handläggare är planarkitekt Tord Runnäs 08-7189476 och projektledare Björn Bandmann, 08-7189455.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-10-16