Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2011-06-15
Nacka MiljövårdsrådMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2002/301 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
Remissvar avseende detaljplan för för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo.


Nacka Miljövårdsråd vill lämna följande synpunkter på föreslagen detaljplan.

Natur och miljö

Naturen i närheten av Lännerstasundet är omistlig.

Det är viktigt att de gamla s.k. grosshandlarvillorna omges av tillräckligt stor "friyta" - t ex kring vid Lindängen, med Sveriges troligen äldsta lindallé. Där förordar vi att Djurgårdsvägen öster om Lindängen stängs av för biltrafik och endast är öppen för gång och cykeltrafik och blir en del av Lugna promenaden.

Lindängens fårhage norr om Djurgårdsvägen måste förbli skyddad för all framtid som naturreservat.

Detaljplanen omges av två blivande Natur/Kulturreservat. Det är utmärkt.

Området har viktiga kulturhistoriska värden. Vår förening uppskattar inrättandet av kulturreservatet Baggensstäket med Saltstigen, de gamla försvarsvallarna, zickzackvägen, fornborgarna vid Djurgårdsvägen och på Ryssberget och naturen kring Stäket.

Vi uppskattar att ett naturreservat är planerat vid Trollsjön. Men vi kräver att reservatsbildningen ska ske före detaljplanens antagande och innan gränserna dras upp. Detta är särskilt viktigt i öster mot Trollsjöns naturreservat. De kommunala tomterna som idag är naturmark, bör inte exploateras utan ingå i Trollsjöns naturreservat. Kommunen bör i linje med sin policy avstå från att exploatera obebyggd mark nära Trollsjön och inte nagga på naturen.

Vi vänder oss emot att den utlovade inventeringen av Trollsjöns naturreservat ännu ej genomförts.

Nu vill planförfattarna bebygga en del av den natur som naturligt bör ingå i reservatet, strax öster om Trollsjön. Vi motsätter oss detta. Det riskerar att minska reservatets tillgänglighet och privatisera området öster om den lilla Trollsjön, som är reservatets hjärta.

Stigen söder om sjön, som ligger på kommunal mark, måste också hållas öppen. Även strandskyddet kräver att så blir fallet.

Bebyggelse

Rent generellt anser vår förening att nya tomter i områden av denna typ med friliggande villor och tillbyggda sommarstugor på ofta stora tomter, inte bör understiga 1500 kvadratmeter. Inte heller ska mer än 10 procent av tomtytan få bebyggas. Alltför stora och höga nya byggnader med "futuristisk" karaktär - både bostadshus och uthus/garage - på små tomter ger ett villaområde ett disharmoniskt intryck. Exempel på sådan förödande överexploatering återfinns både i delar av Boo och än mer i vår grannkommun Värmdö.

Det är viktigt att nytillkommande bebyggelse anpassas till den befintliga. Detta är också i linje med start-PMs intention att bevara områdets karaktär. Alla nya byggnader, särskilt i det södra området, bör också få bestämmelser om träfasader och traditionella sadeltak.

Vi stödjer kommunens ambition att säkra den värdefulla strandpromenaden i Lännersta och allmänhetens tillgång till stränderna. Hur detta ska ske, kan vi inte här gå in på.

Men vi ställer oss frågande till hanteringen av strandskyddet. Att man tydligen tänker ansöka om upphävande av allt strandskydd utom 20 meter närmast vattnet även vid Stäket som är ett område av riksintresse är inte acceptabelt.

Påståendet att inga sällsynta växter och djurarter är kända i Saltstigenområdet är fel. Tomas Fasth har i inventeringen vid Saltstigen funnit ett flertal rödlistade arter där, men detta nämns varken i Miljöredovisning eller Planbeskrivning. Vi anser att naturen är ytterst underprioriterad i hela planbeskrivningen - en knapp sida. (sid. 6 i Planbeskrivningen).

Nacka Miljövårdsråd har inget att erinra mot att vatten - och avloppsproblemet löses i aktuellt område, genom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Återigen trycker vår förening på att diken utmed vägarna så långt möjligt skall vara öppna, eftersom diken har kommit att bli en viktig biotop för vissa växter och smådjur och att naturliga bevuxna diken effektivt tar upp dagvattentillförseln.

På Djurgårdsvägen promenerar man och joggar idag och den har mycket lite biltrafik, vägen kan fungera så även i framtiden. Det tillkommer bara en handfull nya fastigheter i området varför vägen behövs ej som matarväg eller uppsamlingsväg. Djurgårsdvägen bör därför behålla sin nuvarande bredd, uträtning av kurvor och anläggande av trottoar bör ej genomföras.

Gammeluddsvägen fungerar som uppsamlingsväg för utfartstrafik till Sockenvägen och från Gammeluddshemmet, Trollsjövägen, Djurgårdsvägen och Siewerts väg. Där stödjer vi planförslaget och anser det befogat med en breddning och trottoar eller gångväg. Gammeluddsvägen har idag en annan karaktär - där man åker för att komma in eller ut i området.

På detaljplanekartan markeras mellan Gammeluddsvägen och Trollsjövägen ett område med beteckning för högst 8 fastigheter och ett annat område med beteckning för högst 9 fastigheter. Det är emmeltid inte klargjort med pilar exakt vilka områden som avses. Ett antal existerande fastigheter saknar tydlig markerig av största antal framtida fastigheter. Det är utomordentligt viktigt att det i utställningshandligarna tydliggörs för varje existerande grupp av fastigheter hur många fastigheter som maximalt kan tillåtas inom varje område.

 Småbryggor inte nya marinor

Befintliga smärre bryggor på standtomter kan accepteras men det bör inte få finnas bryggor på kommunal mark.

En ny marina i områdets västra del skapar ännu mer biltrafik och kräver nya parkeringsplatser i strandskyddat område. Detta är inte önskvärt. Den föreslagna platsen är häckningsplats för häger och bör därför inte förvandlas till marina.

 Övrigt

Regeringen säger sig vilja begränsa koldioxidutsläppen kraftigt till år 2020. I planeringen ser vi dock inga tecken på åtgärder som kan stödja detta mål. Vi konstaterar att Nacka kommun även i område W tyvärr planerar för fortsatt och växande privatbilism istället för förbättrad kollektivtrafik.

Istället för breddade vägar med höjd hastighetsgräns vill vi se bättre och tätare bussförbindelser med en ny linje mot Orminge som kan försörja Lännersta med kollektivtrafik.

Vi vill också se flera infartsparkeringar som kan avlasta trafikstockningarna vid Skurubron.


För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/lannersta2.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se