Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2014-02-13
Nacka MiljövårdsrådMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2002/301-214
Planenheten
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.seRemissvar avseende revidering av detaljplan för för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) för Lännersta 1:876.

Nacka Miljövårdsråd vill lämna följande synpunkter på föreslagen revidering av detaljplan.

Remissförfarandet

Vi finner det synnerligen anmärkningvärt att detta ändringsförslag över huvud inte publicerats på kommuns webbsidor eller annonserats i någon tidning. På kommunens webbsidor ligger istället granskningsförslaget från 2013. Långt efter början av samrådstiden för detta ändringsförslag (2014-01-28) infördes där en upplysning om att det existerade ett ändringsförslag för Lännersta 1:876 men utan upplysning om de principiellt annorlunda reglerna för bebyggelsen där och utan möjlighet att hitta ändringsförslaget som inte finns någonstans på kommunens webb, inte heller bland nämndhandlingar.

Bebyggelse

På Lännersta 1:876 planeras nu för ca nio villor i futuristisk stil som helt avviker från planeringen av Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i övrigt, detta är helt i strid med Start-PMs intention att bevara områdets karaktär. Vi motsätter oss denna plan och rekommenderar att, om ingen del av Lännersta 1:876 kommer till användning för skoländamål, tomten istället indelas i fyra villatomter med bestämmelser av samma slag som för omgivande fastigheter, d.v.s. "e1e2 4 II fril.".

Vi anser, som vi gjorde i vårt remissvar 2011, att nya byggnader med "futuristisk" karaktär – både bostadshus och uthus/garage – på små tomter ger ett villaområde ett disharmoniskt intryck samt att det är viktigt att nytillkommande bebyggelse anpassas till den befintliga.

Skolutbyggnad

Den tomt på vilken kommunen nu avser att utöka Sunnebo förskola är betydligt mindre än, bara ungefär hälften så stor som, den del av Lännersta 1:876 som planerades för skoländamål. Är detta verkligen tillräckligt för behovet av förskola i området i framtiden?

Slutsats

Vi motstätter oss bestämt detta ändringsförslag. Att ändra enligt vårt förslag ovan uppfattar vi att kan tas som enkelt planförfarande. Den föreslagna ändringen anser vi är av sådan principiell betydelse att ett normalt planförfarande krävs.

För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som
http://www.nackamiljo.se/lannersta-1-876.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se