Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2013-05-22
Nacka MiljövårdsrådMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2002/301 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
Yttrande över utställd detaljplan för för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo.


Stockholmsregionen snabba expansion har lett till bostadsbrist vilket i sin tur fått till följd att sommarstugor i regionens omgivning kommit att i större grad blivigt permanentbostäder. Det är svårt och kanske inte heller önskvärt att göra något åt detta, men de genom permanentningarna uppkomna problemen med vatten, avlopp, allmänna kommunikationer, skolor m.m. måste av kommunala myndigheter hanteras på ett genomtänkt sätt ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel. Kommunen måste också försäkra sig om mark för framtida nödvändiga allmänna åtaganden – lagbundna, såsom skolor, men också idrottsplatser, båtuppläggningsplatser m.m.

Vad gäller vatten och avlopp går inte att lägga på det aktuella områdets fastighetsägare "orimliga" kostnader, men inte heller övriga kommuninnevånare kan sägas har skyldighet att bistå hur mycket som helst. Utbyggnaden måste ske i den takt kommunens numera mindre goda ekonomi tillåter. Vatten- och avloppsdragningen på Älgö får här ses som ett varnande exempel. Kommunens tjänstemän måste också kunna leverera fullgoda och hållbara ekonomiska beslutsunderlag till politikerna.

Nacka Miljövårdsråds huvudintresse är som namnet säger – miljöfrågor – och för sydöstra Lännersta finns ett speciellt problem i det kulturreservat/naturreservat Baggensstäket som planeras. Reservatet är ju delat i två hälfter och förbindelsen mellan dem är besvärlig. Det finns byggplaner inom det tänkta reservatet som inger stor oro. Om reservatet skall fungera och bli en framgång måste kommunen nogsamt tänka igenom reservatets funktion och hur tillkommande byggnation placeras med hänsyn till kommunikation inom området. Även estetiska och kulturella värden måste beaktas i ett område som vill bli betraktat som kulturreservat.

Vi uppskattar att ett naturreservat är planerat vid Trollsjön. De kommunala tomterna öster om Trollsjön som idag är naturmark, bör inte exploateras utan ingå i Trollsjöns naturreservat. Kommunen bör i linje med sin policy avstå från att exploatera obebyggd mark nära Trollsjön och inte nagga på naturen.

Vår förening tror att i framtiden kommer bilåkandet att minska av flera skäl som vi inte behöver ta upp här, men resultatet blir att det måste planeras för bussar och cyklar i villaområdena. I planen måste vissa vägar dimensineras för bussar och i vissa fall förses med vändplaner – kanske vid – eller nära – Gammeludden. Bussgatorna måste ha trottoarer – åtminstone på en sida.

Säkra cykelvägar – framför allt för skolbarnen – måste beaktas i planarbetet.

Vi stöder kommunens ambition att säkra den värdefulla strandpromenaden i Lännersta och allmänhetens tillgång till stränderna. Bryggor på kommunalägd strand bör undanröjas, bl.a. därför att de i vissa fall har en "privatiserande" effekt.

Men vi ställer oss frågande till hanteringen av strandskyddet. Att man tydligen tänker ansöka om upphävande av allt strandskydd utom 20 meter närmast vattnet även vid Stäket som är ett område av riksintresse är inte acceptabelt.

Sommarstugeområden som konverteras till permanentboende dito brukar bli ganska "stökiga" rent estetisk, tillbyggda sommarstugor kan ofta bli säregna skapelser. Det är därför angeläget att tillkommande bebyggelse så långt möjligt anpassas den befintliga samt att inte tillåta alltför små tomter. Detta är också i linje med start-PMs intensioner att bevara områdets karaktär.

Av miljöskäl vill vi att diken inte kulveteras onödigtvis. Öppna diken har kommit att bli en viktig biotop i en allt mer asfalterad värld.


För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/yttrlannersta2.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se