Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2015-08-25
Nacka Miljövårdsråd


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2002/301-214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
registrator.plan@nacka.se


Yttrande över andra granskningsförslag till detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo.

Vi stöder kommunens ursprungliga ambition att säkra den värdefulla strandpromenaden i Lännersta och allmänhetens tillgång till stränderna men är synnerligen oroade över att denna viktiga strandpromenad som bl.a. bör vara en del av lugna promenaden i Boo nu inte är med i detaljplanen. Vi anser det väsentligt att Lännersta strandpromenad blir allmän plats.

Stockholmsregionen snabba expansion har lett till bostadsbrist vilket i sin tur fått till följd att sommarstugor i regionens omgivning kommit att i större grad blivigt permanentbostäder. Det är svårt och kanske inte heller önskvärt att göra något åt detta, men de genom permanentningarna uppkomna problemen med vatten, avlopp, allmänna kommunikationer, skolor m.m. måste av kommunala myndigheter hanteras på ett genomtänkt sätt ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel. Kommunen måste också försäkra sig om mark för framtida nödvändiga allmänna åtaganden – lagbundna, såsom skolor, men också idrottsplatser, båtuppläggningsplatser m.m.

Vad gäller vatten och avlopp går inte att lägga på det aktuella områdets fastighetsägare "orimliga" kostnader, men inte heller övriga kommuninnevånare kan sägas har skyldighet att bistå hur mycket som helst. Utbyggnaden måste ske i den takt kommunens numera mindre goda ekonomi tillåter. Vatten- och avloppsdragningen på Älgö får här ses som ett varnande exempel. Kommunens tjänstemän måste också kunna leverera fullgoda och hållbara ekonomiska beslutsunderlag till politikerna.

Nacka Miljövårdsråds huvudintresse är som namnet säger – miljöfrågor – och för sydöstra Lännersta finns ett speciellt problem i det kulturreservat/naturreservat Baggensstäket som planeras. Reservatet är ju delat i två hälfter och förbindelsen mellan dem är besvärlig. Det finns byggplaner inom det tänkta reservatet som inger stor oro. Om reservatet skall fungera och bli en framgång måste kommunen nogsamt tänka igenom reservatets funktion och hur tillkommande byggnation placeras med hänsyn till kommunikation inom området. Även estetiska och kulturella värden måste beaktas i ett område som vill bli betraktat som kulturreservat.

Vi uppskattar att ett naturreservat har beslutats vid Trollsjön. De kommunala tomterna öster om Trollsjön som idag är naturmark, bör inte exploateras utan ingå i Trollsjöns naturreservat. Kommunen bör i linje med sin policy avstå från att exploatera obebyggd mark nära Trollsjön och inte nagga på naturen.

Vår förening tror att i framtiden kommer bilåkandet att minska av flera skäl som vi inte behöver ta upp här, men resultatet blir att det måste planeras för bussar och cyklar i villaområdena. I planen måste vissa vägar dimensineras för bussar och i vissa fall förses med vändplaner – kanske vid – eller nära – Gammeludden. Bussgatorna måste ha trottoarer – åtminstone på en sida.

Säkra cykelvägar – framför allt för skolbarnen – måste beaktas i planarbetet.

Bryggor på kommunalägd strand bör undanröjas, bl.a. därför att de i vissa fall har en "privatiserande" effekt.

Sommarstugeområden som konverteras till permanentboende dito brukar bli ganska "stökiga" rent estetisk, tillbyggda sommarstugor kan ofta bli säregna skapelser. Det är därför angeläget att tillkommande bebyggelse så långt möjligt anpassas den befintliga samt att inte tillåta alltför små tomter. Detta är också i linje med start-PMs intentioner att bevara områdets karaktär.

Av miljöskäl vill vi att diken inte kulveteras onödigtvis. Öppna diken har kommit att bli en viktig biotop i en allt mer asfalterad värld.

Tomten Gammeluddsvägen 22, Lännersta 1:876

På Lännersta 1:876 planeras nu för ca nio villor i futuristisk stil som helt avviker från planeringen av Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i övrigt, detta är helt i strid med Start-PMs intention att bevara områdets karaktär. Vi motsätter oss denna plan och rekommenderar att, om ingen del av Lännersta 1:876 kommer till användning för skoländamål, tomten istället indelas i fyra villatomter med bestämmelser av samma slag som för omgivande fastigheter, d.v.s. "e1e2 4 II fril.".

Vi anser, som vi gjorde i vårt remissvar 2011, att nya byggnader med "futuristisk" karaktär – både bostadshus och uthus/garage – på små tomter ger ett villaområde ett disharmoniskt intryck samt att det är viktigt att nytillkommande bebyggelse anpassas till den befintliga.

Vi finner det synnerligen anmärkningvärt att ändringsförslaget för denna tomt med remisstid till 2014-02-13 över huvud inte publicerats på kommuns webbsidor eller annonserats i någon tidning. På kommunens webbsidor låg då istället granskningsförslaget från 2013. Långt efter början av samrådstiden för detta ändringsförslag (2014-01-28) infördes där en upplysning om att det existerade ett ändringsförslag för Lännersta 1:876 men utan upplysning om de principiellt annorlunda reglerna för bebyggelsen där och utan möjlighet att hitta ändringsförslaget som inte finns någonstans på kommunens webb, inte heller bland nämndhandlingar.

Vidare finner vi det anmärkningsvärt att remissvaren från februari 2014 inte sammanställts och bemötts.

Skolutbyggnad

Den tomt på vilken kommunen nu avser att utöka Sunnebo förskola är betydligt mindre än, bara ungefär hälften så stor som, den del av Lännersta 1:876 som planerades för skoländamål. Är detta verkligen tillräckligt för behovet av förskola i området i framtiden?


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/yttrsolannersta2.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se