Introduktion till ärendet:
Transformatorstation, Svarvarvägen, Kummelberget, strandskyddsdispens och bygglov.

Man vill bygga en transfomatorstation i en strandskyddad nyckelbiotop på mark föreslagen till naturreservat, Svarvarvägen, Kummelberget, Skarpnäs 1:83.

Miljö och stadsbyggnadsnämndens utskott beslöt 2018-10-17 att bevilja strandskyddsdispens för transformatorstationen, kan överklagas senast 29018-11-13.

Handlignarna för föreslaget bygglov finns här nedan, de kan även beställas från stadsbyggnad@nacka.se .
Kungörelse. (DN 2018-10-19)
Kommunens översiktskarta.
Placering i detalj. (svårtolkad)
Byggnadens utformning.
I Nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen.
Tvärs över en stig. (Karta för orienterare)

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till registrator.bygglov@nacka.se eller Bygglovsenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-11-02, ange B 2018-0925.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2018-11-02.

Nacka Miljövårdsråds överklagande av strandskyddsdispensen, 2018-11-13. (Dnr 49307-2018)

Vid kommunstyrelsens möte 2018-01-14 (protokoll 2019-01-17) meddelades att man 2018-12-20 i ett delegationsbeslut upplpåtit den förslagna marken, detta trots strandskydd.

Det fullständuinga delegationsbeslutet. vi fick det efter begäran 2019-01-21.

Länsstyrelsen avslog vårt överklagande, 2020-10-14.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-10-15