Introduktion till:
Småbåtsvarvet vid Skutviken, Skogsö 2:45

Man vill utöka verksamheten vid småbåtsvarvet vid Skutviken så att det kan ligga upp till 200 båtar där mot nuvarande ca 45 och kunna ha 100 båtar på land mot nuvarande ca 25.

Nacka kommun har i mars 2013 sökt tillstånd till muddring, utfyllnad, sprängning och byggande i vatten, dels lagligförklaring av befintlig vattenanläggning.

Skutviken, inklusive vattenområdet, ligger inom naturreservat Skogsö, enligt reservatsföreskrifterna är det bl.a. förbjudet att gräva, spränga, muddra, borra, schakta eller utfylla.

Man avser att ersätta nuvarande byggnader med nya och öppna en café- och restaurangverksamhet, uppfyllnad av befintligt mark- och vattenområde, byggande av hamnplan, en ramp och nya bryggor.

I handligarna verkar man inte alls behandla problemet med 200 båtägare som väntas köra bil på Igelbodavägen, Freyvägen och den smala vägen genom Skogsö naturreservat till Skutviken. Parkering i denna omfattning finns inte.

Inbjudan till samråd angående vattenverksamhet. (Sommaren 2012)

Samrådsunderlaget för vattenverksamher finns här. (Från sommaren 2012)

Synpunkter på vattenverksamheten skulle vara vara inne till Anne Thorén, WSP Environmental, 121 88  Stockholm. Först krävdes svar in till 2012-06-26 men senare förlängdes tiden till till 2012-07-31.

WSP environmentals handläggare är Anne Thorén, 6886000.

Nacka Miljövårdsråds remissvar till WSP environmental angående vattenverksamhet, 2012-06-20.

Nacka kommuns, nu delvis inaktuella, ansökan om vattenverksamhet, beslutad av kommunstyrelsen 2013-03-25.

Mark- och Miljödomstolen, Nacka Tingsrätt, ska ta ställning till Nacka kommuns ansäkan om tillstånd till muddring, utfyllnad, sprängning och byggande i vatten, dels lagligförklaring av befintlig vattenanläggning i mål M 581-13. Handlingarna i målet finns i domstolens kansli och hos aktförvararen Johanna Brolin, Stadsbyggnadsservice, Nacka stadshus, tel. 7189256.

Synpunkter med anledning av ansökan skulle ges in skriftligt senast 2 maj 2013 till till Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26 Nacka eller med e-post till mmd.nacka@dom.se, ange mål M 581-13.

Nacka Miljövårdsråds svar till Mark- och miljödomstolen angående vattenverksamhet (pdf-format), 2013-05-02.

Nacka kommuns kommentar till Mark- och miljödomstolen angående Nacka Miljövårdsråds skrivelse (pdf -format). Notera dock t.ex. att beslutet i Naturreservatsnämnden 2012-10-23 inte hade något att göra med sprängningar, muddringar och utfyllnader i naturreservatets vatten, vilket är vad domstolen ska behandla.

Nacka kommuns miljöenhets kommentar till den ansökan som kommunen sänt in utan miljöenhetens hörande, 2013-07-10.

Skrivelse från Nacka kommun, mest om tributyltenn (TBT), 2013-08-13.

Mark- och miljödomstolen skulle fredag 16 augusti 2013 klockan 10.00 i Nacka Tingsrätt, Augustendalsvägen 20 hållit huvudförhandling i mål M 581-13 avseende Nacka kommuuns ansökan om tillstånd till muddring m.m. för området Skutviken. Domstolen planerade att även hålla syn på platsen.

Huvudförhandligen 16 augusti 2013 ställdes in därför att Nacka kommun dagen innan efter klockan 17 bad att förhandlingen skulle ställas in eftersom de ville utöka muddringen, bygga större kaj m.m. jämfört med vad Nacka kommun tidigare ansökt om. Att en huvudförhandling i ett mål av detta slag ställs in med så kort varsel har knappast tidigare inträffat enligt Nacka tingsrätt. Efter att Nacka kommun sänt in nya handlingar väntas huvudförhandlingen äga rum senare i höst.

I oktober 2013 har lämnade kommunen in en ny ansökan till domstolen med större muddring, större utfyllnad och större hamnplan.
Följebrev som beskriver ändringar.   Ny teknisk beskrivning 2013-10-09, ersätter den från 2013-03-25.   Ny Miljökonsekvensbeskrivning 2013-10-09, ersätter den gamla.   Övriga delar av gamla ansökan gäller.

Mark- och Miljödomstolen har genom brev och kungörelse meddelat att de tar emot synpunkter på den nya ansökan senast 2013-11-22.

Mark- och miljödomstolen höll torsdag 23 januari 2014 klockan 09.00 i Nacka Tingsrätt, Augustendalsvägen 20 huvudförhandling med syn på platsen i mål M 581-13 avseende Nacka kommuns ansökan om tillstånd till muddring m.m. för området Skutviken.

Domen meddelades 2014-02-27. Med 3 ledamöter mot 1 tillät Mark- och miljödomstolen den av Nacka kommun föreslagna verksamheten. En ledamot reserverade sig oich ville avslå ansökan därför att ansökan gäller att uppföra en marina vilket enligt honom tydligt strider mot reservatsbestämmelserna.

Nacka Miljövårdsråd överklagade 2014-03-20 domen till Mark- och miljööverdomstolen. Beslutet ändrades inte.

Inför beslut sände Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens naturskyddsförening detta e-postbrev till ledamöterna i MSNs myndighetsutskott, 2017-06-07.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslöt att ge strandskyddsdispens för hamnplan, byggnader och väg i Skutviken, 2017-06-08.

Nacka Miljövårdsråd överklagade strandskyddsdispensen. Bilagorna är de två dokumenten länkade närmast ovan från denna sida, 2017-07-01. (Länsstyrelsens diarienunner 505-31395-2017)

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslöt att ge förhandsbesked för två byggnader för varvsverksamhet, upplag för båtar och parkeringsplatser i Skutviken, 2017-06-08.

Nacka Miljövårdsråd överklagade bygglovsbeslutet. Bilagorna är brevet inför beslut och myndighetsutskottets beslut närmast ovan, 2017-07-17. (Länsstyrelsens diarienummer 31545-2017)

Begäran om anstånd med att utveckla talan angående strandskyddsdispens, 2017-07-31.

Nacka Miljövårdsråds komplettering av vårt överklagande av strandskyddsdipens i Skutviken, 2017-08-16.
Bilaga 1 Mark- och Miljödomstolens dom 27 febr 2014.
Bilaga 2 Ekologigruppen om Skutviken 2014.
Bilaga 3 Kulturhistorisk och Tekninsk Dokumentation 2008.
Bilaga 4 Arrendeavtal.
Bilaga 5 Foton.
Bilaga 6 Kartor Skogsö småbåtshamnar.

Begäran om anstånd med att utveckla talan angående bygglov, 2017-08-25.

Begäran om anstånd med att utveckla talan angående bygglov, 2017-09-04.

Nacka Miljövårdsråds komplettering av vårt överklagande av bygglovet i Skutviken, 2017-09-22.

Nacka Miljövårdsråds och Saltsjöbadens Naturskyddsförenings uppdatering angående strandskyddet, 2017-10-04.
Bilagorna till ovanstående skrivelse länkas från denna webbsida.

Länsstyrelsen beslöt 2017-10-16 att avvisa överklagan angående bygglovet i Skutviken. Beslutet kan överklagas senast 2017-11-10.

Nacka Miljövårdsråd överklagar bygglovsärendet till Mark- och miljödomstolen, 2017-11-10.

Begäran till MMD om anstånd med att utveckla talan om bygglov, 2017-12-04.

Komplettering av överklagande av strandskyddärendet, 2017-12-17.

Begäran till MMD om anstånd med att utveckla talan om bygglov, 2017-12-20.

Komplettering till MMD om om överklagande av bygglov, 2018-01-02.

Mark- och miljödomstolen avslår vårt överklagande av bygglovet men bifaller grannarnas överklagande och återförvisar deras ärande till Länsstyrelsen, 2018-01-25.

Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens Naturskyddsförening överklagar bygglovet till Mark- och miljööverdomstolen, 2018-02-15. (Mål nt P 1607-18)

Begäran till Mark- och miljööverdomstolen om anstånd med att utveckla talan om bygglov, 2018-03-09.

Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens Naturskyddsförening motiverar varför överklagan av bygglovet skall prövas i Mark- och miljööverdomstolen, 2018-03-29. (Mål nt P 1607-18)

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd av bygglovet, 2018-04-11.

Länsstyrelsen avslog överklagan av strandskyddsdispens, 2018-08-27. Kan överklagas.

Nacka Miljövårdsråd överklagar strandskyddsärendet till Mark- och miljödomstolen, 2018-10-30.

Nacka miljövårdsråd begär anstånd med att utveckla talan, 2018-11-20.

Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens Naturskyddsförening kommpletterar strandskyddsärendet, 2018-12-11.

Saltsjöbadens Naturskyddsförening och Nacka Miljövårdsråd vann i Mark- och Miljödomstolen. Den strandskyddsdispens som kommunen och Länsstyrelsen beviljat för hamnplan, båthallar och väg i Skutviken upphävs, 2019-09-27.

Besluet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen av kommunen, se delegatrionsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-28.

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att ta upp äremdet till behandling, (mål M 10996-19), 2020-01-27.

Mark- och miljööverdomstolen översände kommunens överklagande och ber oss utveckla talan, 2020-01-29.

Vi begär anstånd till 20 mars. Beviljades, 2020-02-27.

Vi begär anstånd till 3 april. 2020-03-20.

Brev till domstolen, 2020-04-05.

Utveckling av talan, bevisning etc., 2020-04-06.

Begäran om anstånd med att yttra oss över motpartens yttrande till 2020-07-31. samt till 2020-08-21.

Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen över motpartens skrivelse angående förlängning av strandskyddsdipens för hamnplan, båthallar och väg, 2020-08-21.
Bilaga 1. Bilder Skutviken efter 2005.

Kallelse till huvudförhandling angående strandskyddsdispensen i Mark- och miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) 2020-11-26 kl. 9.30. Domstolsförhandlingen ställdes in p.g.a. coronaepedemi.

Vårt svart på anmodan att komma med synpunkter på muntligt förhör, 2020-12-28.

Det blir domstolsförhandling om strandskyddsdispens för Hamnplan, båthallar och väg i Mark- och Miljööverdomstolen (Svea hovrätt) 18 maj 09:30.
Nacka kommun begärde 2020-04-30 att få förlänga tillståndet för vattenverksamhet i Skutviken med ytterligare fem år, det ursprungliga tillståndet gällde bara under fem år. Frågan avgörs i Mark- och miljödomstolen, mål M 3082-20.   Handligarna i målet (21 MegaByte)

Begäran om anstånd, 2020-07-02.

Yttrande över kommunens ansökan om att förlänga tillsåndet för vattenverksamhet, 2020-07-17. Obs! Detta yttrande är en sammanfattning av ärendet om Skutviken.
Bilaga 1, Strandskyddsdispens 2012.
Bilaga 2, Dispens NRN 2012.
Bilaga 3, Arrendeavtal 2011.
Bilaga 4, Investeringsbeslut Skutviken 2013.
Bilaga 5, KS-beslut omvägval för Skutviken.
Bilaga 6, Principöversnkommelse om Skutviken.

Kommunen om förlängning av tillstånd för vattenverksamhet, 2020-08-26.

Domstolens underrättelse, 2020-09-15.

Vårt svar till domstolen, 2020-09-16.

Kallelse och Dagordning till domstolsförhandling i Nacka Tingsrätt, Sicklastråket 1, 2 november 13.00.

Mark- och miljödomstolen beslöt att avslå vårt överklagande, 2020-11-09.

Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens Naturskyddsförening överklagar till Mark- och miljööverdomstolen, 2020-11-30.

Begäran om anstånd till 2021-01-11, 2020-12-21. Mål 13943-20.

Begäran om anstånd, 2020-01-11. Vi fick anstånd till 26/1, senare förlängt till 5/2.

Utveckling av talan, 2021-02-05.

Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd, 2021-03-16, kan överklagas senast 2021-04-13.

Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens Naturskyddsförening överklagar till Högsta domstolen, 2021-04-13. (Mål Ö 2259-21)

Vi har nu anstånd till 2021-05-28.

Vår utveckling av överklagandet, 2021-05-28.

Högsta domstolen beslöt att inte bevilja prövningstillstånd, 2021-07-21.
Saltsjöbadens Naturskyddsförening presenterar denna vision till användning av Skutviken, 2020-02-09.


Kommunstyrelsens beslut om arrende i Skutviken, 2017-08-28.

Kommunstryrelsens beslut om principöverenskommelse till tomrättsavtal om Skutviken, 2019-09-23.   Kartbilaga


Kommunens sida om Skutviken.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-07-23