Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2012-06-20

WSP Environmental
Att:  Anne Thorén
Box 265
121 88   Stockholm-Globen

Kopia:  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden,  Nacka kommun,  131 81   Nacka

Samrådssvar inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet - upprustning av småbåtsvarvet vid Skutviken, Nacka kommun.

Nacka Miljövårdsråd förordar att varvet vid Skutviken läggs ned och verksamheten koncentreras till den planerade marinan vid Fisksätra samt att naturmarken vid Skutviken återställs.

Båtvarvet ligger mitt inne i ett naturreservat. Nacka Miljövårdsråd anser därför, att man måste ta största hänsyn till naturreservatet och det ursprungliga syftet med detta samt översiktsplanen och de målsättningar för området som där fastställts, nämligen "natur och större rekreationsområde".

Vi har förståelse för att de gamla båthallarna inte längre är lämpliga eller säkra att vistas i, och om dessa rivs förordar vi att varvsverksamheten koncentreras till det planerade marina centret vid Fisksätra. Därigenom undviker man all miljöstörande verksamhet i naturreservatet i form av byggnationer på land, brygganläggningar i vattnet, markanvändning för båtuppställning och bilparkering, ny väg samt störningar från bil och båttrafik.

Om man ändå nödvändigtvis vill behålla varvsverksamhet i området bör detta göras i ungefär samma omfattning som idag.

Att det i kustprogrammet anges att "varvet vid Skutviken måste få utvecklas" innebär inte nödvändigtvis att det måste ökas till minst dubbla storleken på vintern och fem gånger befintlig kapacitet på sommaren. Detta särskilt med tanke på att vid Fisksätra (på 600 meters avstånd) planeras båtvarv med marina för 600 bryggplatser för båtar, som även kommer att inkräkta på naturreservatets område.

En utökad varvsverksamhet medför förutom ianspråktagande av naturreservatsmark för vinteruppställning av båtar, nya byggnader för båtverksamhet, byggnader för café och restaurang samt utökat vattenområde för bryggor även en kraftigt ökad biltrafik på den lilla skogsvägen från Freyvägen till Skutviken samt på små lokalgator genom Neglinge bostadsområde samt stora ytor för nödvändiga tillkommande parkeringsplatser för bilar.

I samrådsdokumentet anges, att särskilda skäl för att söka dispens från befintliga strandskyddsbestämmelser skulle vara, att ny exploatering görs på "redan ianspråktagen mark". Vi har skäl att misstänka, att detta inte stämmer. D.v.s. att även mark i naturreservatet kommer att utnyttjas. Vi är ganska vana vid att Nacka kommun försöker dölja oönskade fakta i planhandlingar.

I detta fallet finns t.ex. ingen karta eller uppgift på hur stort området som skall "tas i anspråk kommer att bli". Det nuvarande varvet beskrivs med en mycket otydlig handritad skiss från år 2008 utan några måttangivelser över båthallarna. För det planerade varvet finns endast en ritning över bryggor och hamnplan utan några mått angivna. Båthallar, café och restaurang, övriga byggnader, plats för vinteruppställning av båtar, bilparkering m.m. finns ej beskrivet.

En tydlig karta på hur det befintliga och planerade varvet ligger i terrängen och hur mycket mark som upptas, kan ju inte vara någon svårighet att visa för ett konsultbolag som WSP eller Nacka kommun om man skulle vilja detta.

På mycket olika ställen i samrådsdokumentet nämns att det befintliga varvet upptar en yta på 2 500 m2 och det planerade varvet 9 900 m2 vattenyta samt vissa anläggningar på land. Det går inte att få en uppfattning om hur den totala ytan är planerad och att jämföra den med befintligt varv. Att hela projektet rubriceras som "upprustning" och inte "utökning" är ju symtomatiskt.

Även om detta samråd sägs gälla "ansökan om tillstånd för vattenverksamhet", så nämns valda delar av planerna på land och för att kunna göra en rätt bedömning av den planerade totala varvsverksamheten och dess inverkan på naturreservatet, måste vi få en riktig beskrivning av de totala planerna, både på vatten och land och inkluderande landtransporter till och från varvet.

Nacka Miljövårdsråd anser att när man nu har skapat Skogsö naturreservat, så skall man inte förstöra dess kvaliteter med orörd värdefull natur på land och vatten med ett nytt båtvarv.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande
Detta svar är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/vattenskutviken.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se