Introduktion till ärendet:
Överklagande av dispens från reservatsföreskrifterna för Skogsö naturreservat

Här finns den långa historien om Skutviken i Skogsö naturreservat.

Nacka Miljövårdsråd överklagar Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut av 2023-10-18 § 204, 2023-11-14.

Protokollsutdrag, MSNs beslut 202 3-10-18 om dispens

Nacka Miljövårdsråd kompletterar sitt överklagande, 2023-12-08. Domslutet nedan bifogades.

Mark- och miljööverdomstoles dom av 2023-11-22 Här bestämmer de slutgiltigt att den dispens och de åtgärder kommunen beslutat inte kan tillåtas.

Senast ändrad av Jan Åman 2023-12-08