Introduktion till ärendet:
Överklagande av fyra delegationsbeslut avseende djurhållning mm i Knarrnäs inom Velamsunds naturreservat

Ärendet är relaterat till ärendet om instängslingar i Velamsunds naturreservat,

28-29 juni 2018 beslöt Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) på delegation (ordförande) att lämna ett antal gamla klagomål utan åtgärd.

Nacka Miljövårdsråd överklagar fyra delegationsbeslut avseende djurhållning mm i Knarrnäs inom Velamsunds naturreservat, 2018-07-16.

De överklagade ärendena är:

För dessa fyra ärenden utvecklads talan 2018-09-04 enligt följande:

Länsstyrelsen beslöt 2020-05-18 att upphäva MSNn delegationsbeslut att lämna dessa frågor utan åtgärd samt att återförvisa ärendet till MSN:

MSN fattade 2020-08-27 § 2020-389 beslut att lämna dessa ärenden med beteckningen M 2020-1018 utan åtgärd.
Bilaga (tidigare handlingar)

Nacka Miljövårdsråd överklagar MSNs delegationsbeslut § 2020-389 angående att lämna klagomål på åtgärder i Knarrnäs, Velamsunds naturreservat utan åtgärd, 2020-09-23. Länsstyrelsens diarienummer 57768-2020.

Nacka Miljövårdsråd utvecklar sin talan, 2020-10-06.

Nacka Miljövårdsråd kompletterar sin talan, 2021-06-09.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-06-09