Introduktion till remissen:
Detaljplan för Lillängens förskola

Man vill bygga en stor förskola (10 avdelningar, 200 barn) i Lillängsskogens nordöstra del, hörnet Fjällstigen Stationsvägen.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-07-01 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Ett välbesökt samrådsmöte i form av öppet hus hölls 11 juni 2018 18:00-19:30 i Nacka stadshus, Granitvägen 15.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2018/249, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-07-01.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 1 juli 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2018-07-01.

Kommunens handläggare är planarkitekt Emilie Larsen, 08-7189766 och projektledare Terese Jörgensen 08-7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-07-01