Introduktion till remissen:
Utbyggnad av Skarpnäcks värmevärk i Flatenområdet

Man vill bygga ut Skarpnäcks värmeverk i Flatenområdet. Man vill i fortsättningen elda med pellets och bioolja och bygga nya anläggningar och byggnader för detta. För att ytterligare värma kylvatten från en planerad serverhall till fjärrvärmeledningstemperatur vill man köra värmeverket ständigt, hittils endast vid vissa toppbelastningar.

Samrådshandlingar inför miljödomsansökan finns tillgängligt här på Nacka Miljövårdsråds webb men så vitt känt inte på annan plats.   Kungörelse om samråd i Dagens Nyheter 2017-01-31.

Ett samrådsmöte hölls torsdag 9 februari 2017, kl. 18.00 i Skarpnäcks kuturhus, Skarpnäcks allé 25.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Linn.Arvidsson@sweco.se eller Sweco, Linn Arvidsson, Box 385, 651 09 Karlstad senast 2017-02-22.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2017-02-22.

Stockholm Exergi AB (f.d. AB Fortum Värme) har ansökt om miljöfarlig verksamhet vid Skarpnäcks värmeverk. Det blir miljöpåverkan i form av utsläpp till luft och vatten samt buller.   Kungörelse i DN 2018-03-27.   Ansökan om tillstånd till miljöfarlig fortsatt och utökad verksamhet   Miljökonsekvensbeskrivning med bilagor (17 MByte)   Teknisk beskrivning   Komplettering av ansökan   Länsstyrelsebeslut 1992   Frågor från Länsstyrelsen  

Handligarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 och på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Björkhagsplan 6.

Synpunkter på ansökan om miljöfarlig verksamhet skall vara vara inne till stockholm@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm senast 2018-04-27, ange diarienummer 29026-2017.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till Länsstyrelsen senast 27 april 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Swecos handläggare är Linn Arvidsson, 054-141732.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-04-20