Introduktion till remissen:
Utbyggnad av Skarpnäcks värmevärk i Flatenområdet

Man vill bygga ut Skarpnäcks värmeverk i Flatenområdet. Man vill i fortsättningen elda med pellets och bioolja och bygga nya anläggningar och byggnader för detta. För att ytterligare värma kylvatten från en planerad serverhall till fjärrvärmeledningstemperatur vill man köra värmeverket ständigt, hittils endast vid vissa toppbelastningar.

Samrådshandlingar inför miljödomsansökan finns tillgängligt här på Nacka Miljövårdsråds webb men så vitt känt inte på annan plats.   Kungörelse om samråd i Dagens Nyheter 2017-01-31.

Ett samrådsmöte hölls torsdag 9 februari 2017, kl. 18.00 i Skarpnäcks kuturhus, Skarpnäcks allé 25.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Linn.Arvidsson@sweco.se eller Sweco, Linn Arvidsson, Box 385, 651 09 Karlstad senast 2017-02-22.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2017-02-22.

Stockholm Exergi AB (f.d. AB Fortum Värme) har ansökt om miljöfarlig verksamhet vid Skarpnäcks värmeverk. Det blir miljöpåverkan i form av utsläpp till luft och vatten samt buller.   Kungörelse i DN 2018-03-27.   Ansökan om tillstånd till miljöfarlig fortsatt och utökad verksamhet.   Miljökonsekvensbeskrivning med bilagor. (17 MByte)   Teknisk beskrivning.   Komplettering av ansökan.   Länsstyrelsebeslut 1992.   Frågor från Länsstyrelsen.  

Handligarna fanns till 2018-04-27 tillgängliga hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 och på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Björkhagsplan 6.

Synpunkter på ansökan om miljöfarlig verksamhet skulle vara vara inne till stockholm@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm senast 2018-04-27, ange diarienummer 29026-2017.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till Länsstyrelsen senast 27 april 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråd beviljades anstånd med sitt svar till 9 maj.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2018-05-09.

Länsstyrelsens beslut om miljöfarlig verksamhet vid värmeverk Skarpnäck, 2018-11-28.

Kungörelse om ovanstående beslut, det kan överklagas senast 2019-01-02

Nacka Miljövårdsråds överklagan av Länsstyrelsens beslut om miljöfarlig verksamhet, 2019-01-02.

Nacka Miljövårdsråds komplettering av överklagandet, 2019-03-19.

Stockholms Exergis överklaganden, 2019-04-25.
Stockholm Exergis bemötande av yttranden, 2019-04-25.

Mark- och miljödomstolen gav oss tillfälle till svar senast 2019-06-11.

Nacka Miljövårdsråds andra komplettering av överklagandet, 2019-06-11.

Swecos handläggare är Linn Arvidsson, 054-141732.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-06-12