Introduktion till remissen:
Detaljplan för datorhall i Flaten

Man vill bygga en mycket stor datorhall i Flatenområdet mellan Tyresövägen och Flatenvägen (där man tidigare veltat bygga anläggning för biogas). För att kunna använda datorhallens kylvatten till fjärrvärme kommer man att bygga ut existerande värmekraftverk så att man med pellets ytterligare ökar temperaturen på vattnet innan den går ut i fjärrvärmenätet. Detta måste pågå ständigt, nu används värmekraftverket endast sporadiskt.

Datorhallen kräver en utbyggnad av värmeverket i separat ärende.

Man skövlade området ca 2009 för att lägga en biogasfabrik på platsen.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på Stockholms stads webbsidor och fanns till 2017-06-13 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Kungsholmen.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne senast 2017-06-13 till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm, ange Dnr 2016-14049-54.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2017-06-13.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns från 2017-11-22 tillgängligt på Stockholms stads webbsidor och fanns till 2017-12-20 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Kungsholmen.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne senast 2017-12-20 till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm, ange Dnr 2016-14049-54.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående granskningsförslaget, 2017-12-20.

Stockholms stadsbyggnadsnämnd antog detaljplanen för datorhallen, 2019-11-28.

Nacka Miljövårdsråd överklagar detaljplanen för datorhallen, 2020-01-01.

Mark- och miljödomstolen justerade begränsningen av stoft och kväveoxider men avslog i övrigt överklagandet, 2020-01-22.

Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd, 2020-07-28.

Stockholm stads handläggare är Erik Turell, 08-508 27 241.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-07-28