Introduktion till remissen:
Detaljplan för Jarlabergsvägen

Man vill bygga fyra punkthus, 8 våningar höga med 110 bostäder vid Jarlabersgvägen i Jarlaberg och lokaler i bottenvåning.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2016-12-06 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls torsdag 24 november 2016 17:00-19:30 i Nacka stadshus.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/19-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-12-06.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2016-12-06.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-04-04 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/19-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-04-04.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 4 april 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2018-04-02.

Kommunens handläggare är Love Edenborg.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-04-04