Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sicklaön 336:17 och 336:59, Nymans kulturstiftelse, Strandpromenaden 61.

Man vill 2005-2006 använda Nymans Kulturstiftelse, Strandpromenaden 61, Saltsjö-Duvnäs för utställning och restaurang och anlägga brygga i Duvnäsviken.

Ärendet var tidigare hanterat som enkelt planförfarande.

Ett samrådsmöte hölls 25 april 2005 kl. 19.00 på Nymans Kulturstiftelse, Strandpromenaden 61, Saltsjö-Duvnäs och ledde till en omfattande diskussion. Namninsamlingar mot förslaget förekom.

Utställningsförslaget från 2006 och sammanställning av tidigare inkomna synpunkter har lagts ut på kommunens webbsidor, informationen ska även ha funnits på biblioteken i Forum och i Nämndhuset (Nacka Stadshus) till 2006-03-22.

Synpunkter på 2006 års förslag skulle vara vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2006-03-22.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2006-03-22. (pdf-format)

Gällande detaljplan för detta område.

I augusti 2018 vill man bygga ut på Nymans stiftelse (Sicklaön 336:59) samt dela tomten norr om (Sicklaön 336:17) så att långa raden och kuskbostaden blir två sparata fastigheter.

Synpunkter på 2018 års förslag skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö och stadsbyggnadsnämnden, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2008-09-05, ange MSN 2017/92.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över 2018 års förslag, 2018-09-05. (pdf-format)

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om detaljplan 2019-05-15.

Efter överklagande vann beslutet laga kraft, 2020-02-03.

Kommunens handläggare 2018 är Linnea.Forss@nacka.se 072-5474941 (handläggare 2005-2006 var Rolf Markman, 7189425).

Senast ändrad av Jan Åman 2020-02-10