Introduktion till remissen:
Detaljplan för Skönviksvägens verksamhetsområde

Man vill bygga en stor transformatorstation på södra sidan av Sicklaberget i direkt anslutning till Nyckelvikens naturreservat, en ny brandstation norr om Värmdöleden och sättta in en rondell i Saltsjöbadsleden för att ansluta trafik mot Jarlaberg. Den flitigt trafikerade gång- och cykelvägen från Skvaltan mot Jarlaberg och Nyckelviken ersätts med en mycket längre serpentinväg.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-06-01 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 15 maj 2018 17:30-19:30 i Nacka stadshus.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/98-214 Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-06-01.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2018-06-01.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2019-04-23 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/908-214 Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2019-04-23.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 23 april 2019 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2019-04-23.

I mars 2021 försöker man förbigå detaljplanen genom att bygga viktiga delar utan att ha antagit detaljplanen.

Kommunens handläggare är planarkitekt Jakob Pontén, 010-4523014 .

Senast ändrad av Jan Åman 2021-03-22