Introduktion till remissen:
Detaljplan för området kring Dalvägen-Gustaviviksvägen i sydöstra Boo

Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp, rusta upp vägarna och förtäta för att göra ett område ursprungligen tänkt för fritidshus till permanent boende.

Området ingår i programet för sydöstra Boo.

Första detaljplaneförslaget presenterades i form av ett öppet hus i Boo gårds skolas matsal måndag 15 juni 2015 18.00-21.30. Kommunens tjänstemän och representanter för Gustavsviks fastighetsförening deltog.

Första samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2015-08-31 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på första samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2011/225-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-08-31.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående första samrådsförslaget, 2015-08-31.

I november 2018 kom ett reviderat andra samrådsförslag. Man ger nu två alternativa förslag med olika förtätningsgrad.

Andra detaljplaneförslaget presenterades i form av ett öppet hus i Boo gårds skolas matsal 28 november 2018 18.00-21.30.

Det andra samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-12-19 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på andra samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2011/225-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-12-19.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående andra samrådsförslaget, 2018-12-19.

I mars 2020 kom ett granskningsförslag.

Granskningsförslaget presenteras p.g.a. coronavirus inte i form av ett möte utan istället kan man ställa frågor till utbyggnadsoboo@nacka.se fram till 30 april 2020.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2020-05-05 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2011/225-214, 131 81 Nacka senast 2020-05-05.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 5 maj 2020 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Kommunens handläggare är planarkitekt Kristina Källqvist, 08-7189269 och Anna Dolk, 7188024.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-03-24