Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, grundad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2015-08-31Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2011/225-214
Planenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka
registrator.plan@nacka.se


Remissvar angående förslag till detaljplan för området kring Dalvägen - Gustavsviksvägen


Nacka Miljövårdsråd vill lämna följande synpunkter på föreslagen detaljplan:

Vi är i princip positiva till att kommunalt vatten och avlopp införs i området.

Vi är tveksamma till att områdets karaktär ändras, framförallt att grönområden minskas, och tycker att föreslagen exploateringsgrad bör reduceras.

Vi är tveksamma till den nyexploatering som föreslås göras på sanka områden. Förutom "100-årsregn" måste hänsyn även tas till förestående klimatförändring och dess påverkan på vattennivåer.

Vi anser att planering av mark för allmänna ändamål, såsom skolor, förskolor, lekplatser, återvinningsstationer, infartsparkeringar m.m. inte har gjorts i tillräcklig utsträckning.

Vi befarar att lakvatten från Boo-tippen kan förorena den planerade förskolans närliggande omgivning. Prov i vatten och mark måste göras innan lokalisering av förskolan bestäms och framtida risker av föroreningar från tippen analyseras.

Vi har inte tagit ställning till fördelning av kostnader för vägar, vatten och avlopp.

EKOLOGISKT BYGGANDE

Nacka Miljövårdsråd anser att kommunen måste ställa krav på ekologiskt byggande för planerad exploatering.

Energieffektivitet, grönytefaktor, klimatpåverkan, transportbehov m.m. bör beaktas, och möjligheterna att utnyttja solenergi, berg- och sjövattenvärme undersökas. Dagvatten måste renas och tas om hand på ett miljövänligt sätt.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta svar finns på webben som http://www.nackamiljo.se/dalvgustavsviksv.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se