Introduktion till remissen:
Detaljplan för Enspännarvägen i Jarlaberg

Man vill bygga två bostadskvarter med hus på upp till åtta våningar öster om vattentornet.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-05-19 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 10 maj 2017 17:00-18:30 i Nacka stadshus.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2015/18-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-05-19.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2017-05-19.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2018-04-24 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på granskningsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2015/18-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-04-24.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 24 april 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Kommunens handläggare är planarkitekt Love Edenborg, 7187916 och projektledare Björn Bandman, 7189455.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-03-26