Introduktion till remissen:
Detaljplan för Enspännarvägen i Jarlaberg

Man vill bygga två bostadskvarter med hus på upp till åtta våningar öster om vattentornet.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-05-19 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 10 maj 2017 17:00-18:30 i Nacka stadshus.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2015/18-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-05-19.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2017-05-19.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-04-24 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2015/18-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-04-24.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 24 april 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2018-04-24.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte detaljplanen 2022-06-20, den väntas bli antagen av kommunfullmäktige 2022-12-15.

Kommunfullmäktige beslöt att anta detaljplanen, 2022-12-19.

Detaljplanen vann laga kraft, 2023-01-17.

Kommunens handläggare är planarkitekt Love Edenborg, 7187916 och projektledare Björn Bandman, 7189455.

Senast ändrad av Jan Åman 2023-01-20