Introduktion till remissen:
Detaljplan för Talluddsvägen, Björknäs 1:52 m.fl.

Man vill bygga tre flerbostadshus vid Talluddsvägen i Björknäs. De två nordligare husen ligger på mark som enligt gällande detaljpplan är naturmark och bl.a. har vackara berghällar och träd med den rödlistade reliktbocken.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett öppet hus i Seniorcenter Sofiero, Talluddsvägen 12, tisdagen den 22 november 2016 kl 17:30-19:30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2016-12-16 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/21-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-12-16.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2016-12-16.

I maj 2018 kommer ett granskningsförslag som är ett nytt förslag där husen placerats på annat sätt.

Första granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-05-31 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på första granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/21-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-05-31.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2018-05-31.

I november 2020 kommer ett andra granskningsförslag där man sparar naturmarken i områdets norra del där man tidigare velat lägga hus.

Det nu aktuella andra granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2020-12-15 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på det nu aktuella andra granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/21-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-12-15.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 15 december 2020 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på andra granskningsförslaget, 2020-12-15.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen, 2021-12-13.

Kommunens handläggare är planarkitekt Felicia Liabäck Löwstett, 08-7187936 eller exploateringsingenjör Björn Bandmann, 08-7189455.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-12-20