Introduktion till remissen:
Detaljplan för Knutpunkten i Orminge

Man vill bygga ett antal bostadshus, parkeringshus och 20-våningshus centralt i Orminge. Kvarter Hantverkshuset och kvarter Utövägen söder därom blir bostäder. Utövägen förlängs till Mensättravägen. Vändplatsen för bussar i lokal trafik i Boo (417 Hasseludden, 421 Kummelnäs/Vikingshill och 418 Gustavsvik) samt 442 från Slussen via Boo gård ersätts med parkeringshus med bostäder.

Knutpunkten ingår i planprogrammet för Orminge centrum.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-03-15 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 6 mars 2018 17:30-19:30 i Meeting point nacka, Betsövägen 2B (entré mot Röda torget).

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/756, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-03-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2018-03-15.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-11-21 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/756, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-11-21.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 21 november 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2018-11-21.

Kommunens handläggare är planarkitekt Tove Mark, 08-7189354.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-11-21