Introduktion till remissen:
Detaljplan för Knutpunkten i Orminge

Man vill bygga ett antal bostadshus, parkeringshus och 20-våningshus centralt i Orminge. Kvarter Hantverkshuset och kvarter Utövägen söder därom blir bostäder. Utövägen förlängs till Mensättravägen. Vändplatsen för bussar i lokal trafik i Boo (417 Hasseludden, 421 Kummelnäs/Vikingshill och 418 Gustavsvik) samt 442 från Slussen via Boo gård ersätts med parkeringshus med bostäder.

Knutpunkten ingår i planprogrammet för Orminge centrum.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-03-15 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 6 mars 2018 17:30-19:30 i Meeting point nacka, Betsövägen 2B (entré mot Röda torget).

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/756, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-03-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2018-03-15.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-11-21 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/756, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-11-21.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2018-11-21.

Kommunfullmäktige beslöt att anta planen, 2021-05-24.

Detaljplanen vann laga kraft, 2021-06-22.

Kommunens handläggare är planarkitekt Tove Mark, 08-7189354.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-06-28