Introduktion till remissen:
Program för Orminge centrum

Man vill göra stora ändringar och utbyggnader i centrala delen av Orminge, nya höghus, ny busstation, mer affärslokaler m.m. Nybackaskolan rivs för mer bostäder.

Ett första programförslag presenterades vid ett programsamrådsmöte den 19 februari 2009 kl. 18.30 i Orminge skolas matsal, Sandövägen 4.

Första programförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2016-06-13 och fanns till 2009-03-20 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på första programförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2005/193 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2009-03-20.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående första programförslaget, 2009-03-20.

Ett nytt programförslag presenteras i slutet av mars 2014 i två versioner, ett med bussterminal där Hantverkshuset nu ligger och ett alternativ där Hantverkshuset ligger kvar och bussterminalen läggs söder om detta.

Det nya programförslaget från 2014 fanns tillgängligt på kommunens webbsidor, togs bort 2016-06-13. Programförslaget fanns till 2014-05-06 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Det nya programförslaget presenterades i form av "öppet hus" fem gånger:
Torsdag 3 april 2014 kl 18-20 i Stadshuset, Nackasalen
Lördag 5 april 2014 kl 13-15 i Boo Folkets hus
Måndag 7 april 2014 kl 18-20 i Stadshuset, Nackasalen
Måndag 28 april 2014 kl 18-20 i Orminge bibliotek

Synpunkter på det nu aktuella andra programförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2005/193-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka eller med e-post till registrator.plan@nacka.se senast 2014-05-06.

Nacka Miljövårdsråd bad om respit med remissvaret.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående det andra programförslaget, 2014-05-15.

Detaljplanprogrammet för Orminge centrum, antaget i maj 2015.

Kommunens handläggare är Terese Karlqvist, 7189479 och Johan Berggren, 7187871. Handläggare 2009 var Elisabeth Rosell, 7189335.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-03-12