Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2009-03-20
Nacka Miljövårdsråd
Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2005/193 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
Remissvar angående detaljplaneprogram för Orminge Centrum.


Som en generell synpunkt vill Miljövårdsrådet trycka på att vi välkomnar bebyggelse på redan exploaterad mark. Detta bör vara utgångspunkt i allt planarbete i kommunen.

Därmed kommer mer värdefulla naturområden att kunna värnas.

Vi tycker förslaget är positivt från den utgångspunkten.

Naturligtvis bör grönområden i och i anslutning till området utformas eller planteras för en hälsosam livsmiljö. Här bör man vara lyhörd för Ormingeborna.

Förslaget innebär att dra in biltrafik i det planerade bostadsområdet bakom Orminge centrum på ett sätt som innebär att man inte längre alltid kan gå till skolor och centrum på bilfria gångvägar. Därmed förstörs en del av den ursprungliga tanken med stadsplanen från sextiotalet. Detta har Ormingeborna protesterat mot, och det gör även vi, en helt annan trafiklösning måste till om föreslagen nybebyggelse ska genomföras.

Säkra gång- och cykelvägar för framförallt skolbarn och äldre bör planeras. Detta medför bland annat att föräldrar inte behöver skjutsa barn i bil i onödan till skolor och fritidsaktiviteter.

Att, som föreslås framför kyrkan hus, ersätta ramper med trappor är ett stort steg tillbaka i fråga om tillgänglighet för alla och bör därför inte genomföras.

De sjöar som nämns i den preliminära miljöredovisningen, Kocktorpssjön och även Sarvträsk med avseende på översvämningar, föroreningar. Vi stöder en noggrann utredning av dagvattenhanteringens påverkan på grundvatten, ytvatten eller annan miljö.

Vidare anser Nacka Miljövårdsråd att terminaler och lösningar för kollektivtrafik ska underlätta att åka kollektivt och göra omstigning till kollektivtrafik attraktivt och bekvämt.

Vi ser gärna att de hus som planeras får klimatsmarta lösningar för uppvärmning men även i materialval och återvinningslösningar. Detta kan vara ett tema eller profil som gör området ytterligare attraktivt.

Varje ny bebyggelseåtgärd bör användas, som möjlighet att skapa förbättringar i det som redan finns/i alla avseenden. Planen bör sålunda utvecklas så att den nya bebyggelsen och dess anläggningar inte bara är bra i sig själva utan att man väljer lösningar som samtidigt tillför positiva kvalitéer till det som redan finns, m a p växtlighet/grönfaktor, bullerskydd, energi, utsläpp, logistik, säkerhet/trygghet, trivsel, samvaro etc.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/progrormingec.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se