Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2014-05-15
Nacka MiljövårdsrådMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2005/193-214
Planenheten
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.seRemissvar angående andra förslaget till detaljplaneprogram för Orminge Centrum


Nacka Miljövårdsråd har tagit del av handlingarna och önskar komma med synpunkter på detaljplaneprogrammet för Orminge centrum.

Två alternativa förslag

Två alternativa förslag har presenterats, ett med bussterminal där hantverkshuset nu ligger mittemot centrumbyggnaden och ett där bussterminalen placerats betydligt länge bort från centrum.

Det är helt väsentligt att bussterminalen placeras på en central plats som i huvudförslaget. Bussterminalen fyller en central och viktig roll i Orminge centrum, att flytta bussomstigningen till en ocentral plats som i alternativförslaget ger en klar försämring och bör definitivt inte komma till stånd.

Gör en fördjupad översiktsplan med MKB!

I förslaget anges att utbyggnaden inte har någon betydande miljöpåverkan. Med den omfattande utbyggnad som föreslås anser vi detta vara felaktigt. Vi föreslår att man gör en födjupad översiktsplan för området, givetvis med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Bebyggelseplanering

Som en generell synpunkt vill Miljövårdsrådet trycka på att vi välkomnar bebyggelse på redan exploaterad mark. Detta bör vara utgångspunkt i allt planarbete i kommunen. Därmed kommer mer värdefulla naturområden att kunna värnas. Vi tycker förslaget är positivt från den utgångspunkten.

Naturligtvis bör grönområden i och i anslutning till området utformas eller planteras för en hälsosam livsmiljö. Här bör man vara lyhörd för Ormingeborna.

Vi anser att det bör tillskapas ett centralt placerat torg i Orminge.

Att, som föreslås framför kyrkan hus, ersätta ramper med trappor är ett stort steg tillbaka i fråga om tillgänglighet för alla och bör därför inte genomföras.

Trafik

Förslaget innebär att dra in biltrafik i det planerade bostadsområdet bakom Orminge centrum på ett sätt som innebär att man inte längre alltid kan gå till skolor och centrum på bilfria gångvägar. Därmed förstörs en del av den ursprungliga tanken med stadsplanen från sextiotalet. Detta har Ormingeborna protesterat mot, och det gör även vi, en helt annan trafiklösning måste till om föreslagen nybebyggelse ska genomföras.

Säkra gång- och cykelvägar för framförallt skolbarn och äldre bör planeras. Detta medför bland annat att föräldrar inte behöver skjutsa barn i bil i onödan till skolor och fritidsaktiviteter.

Dagvatten och klimat

Dagvattenutredningen för området ger upphov till en viss oro över att översvämmningar kan uppstå vid extremt kraftiga regn. Det är viktigt att se till att dagvattenledningar har tillräcklig kapacitet, samt att det finns acceptapla möjligheter till avrinning på ytan om dagvattenledningarna inte kan ta hand om allt vatten.

Vi ser gärna att de hus som planeras får klimatsmarta lösningar för uppvärmning men även i materialval och återvinningslösningar samt sedumtak. Detta kan vara ett tema eller profil som gör området ytterligare attraktivt.

Varje ny bebyggelseåtgärd bör användas, som möjlighet att skapa förbättringar i det som redan finns/i alla avseenden. Planen bör sålunda utvecklas så att den nya bebyggelsen och dess anläggningar inte bara är bra i sig själva utan att man väljer lösningar som samtidigt tillför positiva kvalitéer till det som redan finns, m a p växtlighet/grönfaktor, bullerskydd, energi, utsläpp, logistik, säkerhet/trygghet, trivsel, samvaro etc.

Samrådshandlingar

Det är anmärkningsvärt att under utställningstiden har sammanfattning av inkomna synpunkter för föregående programsamråd, trots påpekanden, inte funnits tillgängliga på webben. Den länk som skulle leda till denna sammanfattning pekar på ett helt annat dokument, ett protkollsutdrag från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden från 19 maj 2010. Det hade vidare varit önskvärt att den existerande dagvattenutredningen för området varit tillgänglig på webben under samrådstiden.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande


Detta remissvar är utlagt på webben som
http://www.nackamiljo.se/progrormingec2.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se