Introduktion till remissen:
Tennishall vid Ektorpsvägen

Man vill bygga en tennishall med sex tennisbanor, banor för paddletennis, café och ett stort antal parkeringsplatser i en entré till Nyckelvikens naturreservat.

Standardförfarande, d.v.s. bara samråd, ej granskning.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2016-11-30 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/94-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-11-30.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 30 november 2016 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2016-11-30.

Kommunens handläggare är Anna Ellare.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-11-30